Officiele publicatie

Ontwerp wijzigingsplan“West-Groeneweg 1”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

m a k e n b e k e n d:

• dat het college van B&W voornemens is om het bestemmingsplan te wijzigen ter plaatse van het adres West-Groeneweg 1 in Steenbergen, kadastraal bekend als Steenbergen, sectie E, nr 592, waarbij het agrarisch bouwblok wordt gewijzigd ten behoeve van een agrarisch loonwerkbedrijf en hiertoe een ontwerp wijzigingsplan ter inzage legt;

 • dat het ontwerp wijzigingsplan (NL.IMRO.0851.bgWPwestgroeneweg1-o001) vanaf
  27 november 2014 gedurende 6 weken in te zien zal zijn:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • c.
   op de website www.gemeente-steenbergen.nl ;
 • dat binnen de termijn van de terinzagelegging:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te vesturen naar
   het college van B&W Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, na afspraak bij
   de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

Steenbergen, 26 november 2014

Namens burgemeester en wethouders,

mr. H.H.C. Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling