gemeente Steenbergen | Ontwerp woonzorgvisie gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Bekendmaking ter inzage legging ontwerp Woonzorgvisie gemeente Steenbergen

Gelet op de Woningwet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

  • Dat het ontwerp van de woonzorgvisie gemeente Steenbergen ter inzage wordt gelegd. De Woon zorgvisie vervangt de huidige woonvisie. De Woonzorgvisie betreft een samenvoeging van de beleidsvelden wonen, zorg en welzijn in één beleidsdocument. De visie biedt onder andere inzicht in de gewenste toename van de woningbouwproductie en de manier waarop we om willen gaan met de vergrijzing in de gemeente als geheel en in de afzonderlijke kernen.
  • Dat het ontwerp van de Woonzorgvisie met bijlagen gedurende zes weken ter inzage ligt met ingang van donderdag 23 november 2023 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en u kunt het digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom)
  • Iedereen kan binnen de termijn van ter inzage legging naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze/reactie geven over de ontwerp Woonzorgvisie Een schriftelijke zienswijze/reactie tegen het ontwerp kunt u indienen bij de gemeenteraad van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA, Steenbergen. Een mondelinge zienswijze kenbaar maken kan op afspraak bij de heer drs. M. Meulblok van het team Wonen, werken en beleven, tel.nr. 140167. Voor het verkrijgen van nadere informatie kunt u ook contact opnemen met eerder genoemde persoon.

Steenbergen, 22 november 2023

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening