gemeente Steenbergen | Ontwerpbeschikking intrekken omgevingsvergunning Wabo, uitgebreide procedure Oude Heijdijk 8a te De Heen

Officiele publicatie

Ontwerpbeschikking intrekken omgevingsvergunning Wabo, uitgebreide procedure Oude Heijdijk 8a te De Heen

Ontwerpbeschikking intrekken omgevingsvergunning Wabo, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen op het verzoek om trekking van de oprichtingsvergunning d.d. 24 november 2009 voor:

Adres

Omschrijving project

Oude Heijdijk 8a te De Heen,

Melkveehouderij.

De aanvraag betreft het verzoek tot intrekking van de oprichtingsvergunning d.d. 24 november 2009 in het kader van extern salderen onder de Wet Natuurbescherming . Het saldo ontvangende bedrijf is gelegen aan Westelijke Randweg 23 te Klundert.

(omwb zaaknr 2022-033892)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken, van dinsdag 9 augustus 2022 tot en met 20 september 2022 in te zien via de gemeente Steenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg (onder vermelding van omwb zaaknr 2022-033892). Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.