Officiele publicatie

Ontwerpbeschikking Wabo-vergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor een aanvraag om een revisievergunning voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) inclusief Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Deze inrichting is gelegen aan de Schenkeldijk ongenummerd te Dinteloord, de vergunninghouder is het Waterschap Brabantse Delta.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn, vanaf de publicatiedatum (22 juni 2020), gedurende 6 weken tijdens openingstijden in te zien bij het gemeentehuis van de gemeente Steenbergen, Buiten de Veste 1 te Steenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.