gemeente Steenbergen | Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, Gibsonstraat 11 te Steenbergen

Officiele publicatie

Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, Gibsonstraat 11 te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor Theunisse b.v. aan de Gibsonstraat 11 te Steenbergen. Het betreft een revisievergunning voor een handelsonderneming in verpakte kunstmeststoffen, verpakte gewasbeschermingsmiddelen en land- en tuinbouwzaden. Deze ontwerp-beschikking is op 16 oktober 2019 verzonden aan de aanvrager.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 24 oktober tot en met donderdag 28 november 2019 ter inzage bij de gemeente Steenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Datum publicatie: 21-10-2019

Einde zienswijzetermijn: 28-11-2019