Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en bijbehorend ontwerp PlanMER Bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en het bijbehorende ontwerp PlanMER bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland ter inzage liggen (NL.IMRO.0851.bgBPdtlgeheel-o001).

De ontwerpen liggen vanaf 18 maart 2013 zes weken ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitengebied rondom de kern Dinteloord. Het is het buitengebied ten noorden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. Het ontwerp bestemmingsplan betreft een algehele actualisatie van bestaande bestemmingsplannen.

In beginsel zijn voor alle functies (agrarische bedrijven, andere bedrijven en burgerwoningen) de bestaande bouwblokken overgenomen. Ontwikkelingsruimte wordt met name geboden door afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Met het ontwerp bestemmingsplan wordt ruimte geboden aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van de vitaliteit van het Steenbergse Buitengebied.

Nota van inspraak en vooroverleg

Eerder heeft het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn verwerkt in de Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland. Deze nota ligt eveneens ter inzage als bijlage bij het ontwerp bestemmingsplan.

Ontwerp milieueffectrapport

Tevens ligt het bijbehorende ontwerp milieueffectrapport ‘PlanMER bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland’ ter inzage. De bijbehorende bijlagen (onderzoek ammoniakdepositie en de voortoets) en de eerder in procedure gebrachte bijbehorende notitie reikwijdte en detailniveau liggen eveneens ter inzage.

Een PlanMER is verplicht, omdat

  • er ruimte wordt geboden voor uitbreiding van de veehouderijen binnen de bestaande bouwvlakken (nog niet benutte uitbreidingsruimte), voor omschakelingsmogelijkheden en voor uitbreiding van de grondgebonden veehouderijen via wijzigingsbevoegdheden. De uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijen zijn groter dan de betreffende drempelwaarden in het Besluit milieueffectrapportage;
  • er een passende beoordeling is opgenomen in verband met de mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.

Het doel van het planMER is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland.

De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen (verplicht advies).

Zienswijzen indienen & verkrijgen van nadere informatie

Iedereen kan binnen de termijn van de terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Jong of de heer mr. H.H.C. Mailoa van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.

Voor het verkrijgen van nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u ook contact opnemen met de bovengenoemde personen.