gemeente Steenbergen | Ontwerpbestemmingsplan Steenbergen-Zuid 2e Herziening: Wipstraat

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Steenbergen-Zuid 2e Herziening: Wipstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Wipstraat’ ter inzage ligt. Het betreft de verruiming van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van het perceel van De Pioneer aan de Wipstraat 4 te Steenbergen, sectie Q nr. 29 ged., 2385, 5300 en 5301 ged..

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 11 juni 2012 zes weken ter inzage:

Iedereen kan binnen de termijn van de terinzagelegging:

  • a.
    schriftelijke zienswijzen kenbaar kan maken bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
    mondelinge zienswijzen kenbaar kan maken bij de heer M. Meulblok van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.