Officiele publicatie

Opleggen definitieve maatwerkvoorschriften Molenweg 2b te Dinteloord

Op 5 februari 2020 hebben wij aan de inrichting Van Tilburg afvalverwerking b.v., gelegend aan de Molenweg 2b te Dinteloord definitieve maatwerkvoorschriften opgelegd. Deze maatwerkvoorschriften hebben betrekking op de bodembescherming.

Indienen bezwaar

Tijdens openingstijden ligt deze beschikking gedurende 6 weken (t/m 19 maart 2020) ter inzage op het gemeentehuis te Steenbergen, Buiten de Veste 1. De beschikking is op 5 februari 2020 door verzending bekend gemaakt aan de aanvrager. Gedurende deze zes weken na de dag van de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking.

Het indienen van een bezwaarschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u niet wil dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Datum publicatie 11 februari 2020

Einde bezwaartermijn 19 maart 2020.