Officiele publicatie

Opleggen maatwerkvoorschriften Pompstraat 10 te Steenbergen

Op 17 augustus 2015 hebben wij definitieve maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid opgelegd voor het pand aan de Pompstraat 10, 4651 DP te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Indienen beroepsschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 19 augustus 2015

Einde beroepstermijn: 29 september 2015