gemeente Steenbergen | Opleggen maatwerkvoorschriften voor Westvoorstraat 50 te Dinteloord

Officiele publicatie

Opleggen maatwerkvoorschriften voor Westvoorstraat 50 te Dinteloord

Op 18 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer geaccepteerd en daarbij maatwerkvoorschriften opgelegd. De maatwerkvoorschriften hebben betrekking op de regulering van afvalwaterlozing voor Westvoorstraat 50, 4671 CE Dinteloord en is geregistreerd onder nummer ZK21006380.

Stukken inzien?

Om de melding en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling ‘Wonen, werken en beleven’ via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders en dient u in bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, postbus 75, 5000 AB Tilburg

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Datum bekendmaking: 10 december 2021

Einde bezwaartermijn: 21 januari 2022