Officiele publicatie

Opleggen maatwerkvoorschriften Willemspolderweg 5 te Dinteloord

Op 19 december 2018 hebben wij definitieve maatwerkvoorschriften, met betrekking tot het lozen van spui- en drainwater en het filterspoelwater op het oppervlaktewater, opgelegd voor de inrichting aan de Willlemspolderweg 5 te Dinteloord.

Indienen bezwaarschrift

De beschikking wordt gedurende 6 weken na bekendmaking ter inzage gelegd door de gemeente Steenbergen. De bekendmaking van deze beschikking is gebeurt door verzending van het besluit aan het bedrijf op 19 december 2018. Binnen zes weken na de dag van de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, postbus 75, 5000 AB Tilburg of digitaal naar info@omwb.nl. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u niet wil dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

­

Datum publicatie 10 januari 2019

Einde bezwaartermijn 31 januari 2019