Officiele publicatie

Opleggen maatwerkvoorschriften Zilverhoek 1 te Steenbergen

Op 5 december 2018 hebben wij definitieve maatwerkvoorschriften, met betrekking tot regulering afvalwaterlozing, opgelegd voor de inrichting aan de Zilverhoek 1 te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

De beschikking wordt gedurende 6 weken na bekendmaking ter inzage gelegd door de gemeente Steenbergen. De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door verzending van het besluit aan het bedrijf op 5 december 2018. Binnen zes weken na de dag van de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, postbus 75, 5000 AB Tilburg of digitaal naar info@omwb.nl. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.

De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u niet wil dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Datum publicatie: 6 december 2018

Einde bezwaartermijn: 17 januari 2019