Officiele publicatie

Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

gelet op artikel 20, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

B E S L U I T :

Het volgende ‘Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’ vast te stellen:

Hoofdstuk 1 De organisatiestructuur van de Veiligheidsregio Midden- West- Brabant (VRMWB)

Artikel 1 Organisatie VRMWB

 • 1.
  De VRMWB is een bestuurlijk samenwerkingverband tussen 26 gemeenten.
 • 2.
  De bestuurlijke organisatie bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de veiligheidsregio.
 • 3.
  De VRMWB kent de volgende organisatieonderdelen:
  • a.
   Brandweer Midden- en West-Brabant (BMWB);
  • b.
   Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio Midden- en West-Brabant (GHOR);
  • c.
   Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK);
  • d.
   Veiligheidsbureau;
  • e.
   Directie Middelen.

Artikel 2 Veiligheidsdirectie

 • 1.
  De VRMWB kent een ambtelijk orgaan, de Veiligheidsdirectie. Deze is belast met de taken als bedoeld in artikel 5.
 • 2.
  De leden van de Veiligheidsdirectie zijn:
  • a.
   de Algemeen Directeur, tevens voorzitter;
  • b.
   de Commandant van de regionale brandweer, die de leiding heeft over de BMWB;
  • c.
   de Directeur Publieke Gezondheid, die de leiding heeft over de GHOR;
  • d.
   de coördinerend gemeentesecretaris;
  • e.
   de aangewezen vertegenwoordiger van de Politie Zeeland-West-Brabant;
  • f.
   de Hoofdofficier van Justitie.
 • 3.
  De Veiligheidsdirectie organiseert onderling de verdeling van de taken en de onderlinge plaatsvervanging.

Artikel 3 De Algemeen Directeur

 • 1.
  De Algemeen Directeur wordt door het Algemeen Bestuur benoemd.
 • 2.
  De Algemeen Directeur wordt ondersteund door de directie middelen en het veiligheidsbureau

Artikel 4 Multiteam (MT)

 • 1.
  Het MT bestaat uit de Algemeen Directeur, de directeur GMK,vertegenwoordigers vanuit de organisatieonderdelen Brandweer,GHOR en de Politie Zeeland-West-Brabant en een vertegenwoordiger voor regionale bevolkingszorg.
 • 2.
  De Commandant van de regionale brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid en de vertegenwoordiger van de Politie Zeeland-West-Brabant in de Veiligheidsdirectie wijzen in overeenstemming met de Algemeen Directeur een vertegenwoordiger aan voor het eigen organisatieonderdeel.
 • 3.
  De coördinerend gemeentesecretaris wijst in overeenstemming met de Algemeen Directeur een vertegenwoordiger voor regionale bevolkingszorg aan.

Hoofdstuk 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Artikel 5 Veiligheidsdirectie

 • 1.
  De Veiligheidsdirectie bereidt de strategische besluiten van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur voor. Onder het integraal voorbereiden behoort nadrukkelijk het overleg en afstemming met de de politie en de Hoofdofficier van Justitie.
 • 2.
  De Veiligheidsdirectie draagt de gezamenlijke eindverantwoordelijkheid voor het optreden van de VRMWB , waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen multidisciplinaire processen en kolomspecifieke monoprocessen. De afstemming hiertussen vindt plaats in de Veiligheidsdirectie.
 • 3.
  De Veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor een integrale en kaderstellende aansturing van de verschillende kolommen van de VRMWB en de controle daarop.
 • 4.
  De leden van de Veiligheidsdirectie zijn ieder voor zich afzonderlijk verantwoordelijk voor het eigen organisatieonderdeel. Zij zijn daarvoor resultaatverantwoordelijk binnen de gestelde kaders, waaronder wet- en regelgeving, bestuurlijke besluitvorming, gemeenschappelijke regeling, beleidsdocumenten en programmabegroting.
 • 5.
  De Veiligheidsdirectie kan ontwikkelprojecten vaststellen, instellen en beëindigen.

Artikel 6 Algemeen Directeur

 • 1.
  De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor het (integraal) voorbereiden van de besluiten van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
 • 2.
  Alle multidisciplinaire processen en ondersteunende taken vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur met inachtneming van de wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Commandant van de Regionale Brandweer en de Directeur Publieke Gezondheid.
 • 3.
  De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor de regievoering, waaronder te verstaan:
  • a.
   het ontwikkelen, het doen implementeren en uitdragen van de strategische doelen van de organisatie, zowel ten aanzien van de hoofdlijnen van beleid als ten aanzien van de organisatieontwikkeling;
  • b.
   het zorg dragen voor een gecoördineerde en integrale inbreng van maatschappelijke ontwikkelingen, rijksbeleid en bestuurlijke inzichten in de beleidsontwikkeling, -voorbereiding, -uitvoering en –evaluatie;
  • c.
   het bewaken van het verloop van onder meer de beleidsprocessen, de budgetcyclus en de beleidsplannen, overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur vastgestelde kaders.
 • 4.
  De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor het voortbrengen van de producten en diensten door de VRMWB op transparante, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde wijze, binnen de door de wet en het bestuur vastgestelde kaders.
 • 5.
  De Algemeen Directeur heeft tot taak zorg te dragen voor de doorontwikkeling van de VRMWB, de kwaliteit van de dienstverlening en leiding te geven aan de ambtelijke organisatie. Hij is tevens verantwoordelijk voor het stimuleren van samenwerking met en tussen de verschillende dienstonderdelen en de betrokken partners.
 • 6.
  De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van de Veiligheidsregio voor zover het betreft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die uit de Wet veiligheidsregio’s voortvloeien.
 • 7.
  De Algemeen Directeur heeft bijzondere verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit en het proces van het tot stand brengen van multidisciplinaire processen, zoals omschreven in de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 7 Multiteam (MT)

Het MT heeft de volgende taken:

 • a.
  het adviseren van de Algemeen Directeur over de multidisciplinaire taken en werkzaamheden;
 • b.
  het leveren van een bijdrage aan de afstemming met en integratie tussen de organisatieonderdelen.

Artikel 8 Brandweer Midden- en West-Brabant (BMWB)

 • 1.
  De BMWB staat onder leiding van de Commandant van de regionale brandweer, die wordt benoemd door het Dagelijks Bestuur van de VRMWB.
 • 2.
  De BMWB voert de taken uit als bedoeld in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 9 GHOR Midden- en West-Brabant (GHOR)

 • 1.
  De GHOR staat onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid. De Directeur Publieke Gezondheid wordt benoemd door het bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in overleg met het bestuur van de veiligheidsregio.
 • 2.
  De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s en hetgeen is bepaald in de Wet publieke gezondheid
 • 3.
  De GHOR is belast met de advisering van andere overheden en organisaties op het onder artikel 10, lid 2 genoemde gebied.

Artikel 10 Gemeenschappelijke meldkamer Midden- en West-Brabant (GMK)

 • 1.
  De GMK staat onder leiding van de directeur GMK die wordt benoemd door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio na overleg met het bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening en de door de korpschef daartoe aangewezen ambtenaar van politie. .
 • 2.
  De GMK is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Artikel 11 Directie Middelen

De directie middelen van de veiligheidsregio staat onder leiding van de algemeen directeur en houdt zich bezig met de volgende taken::

 • a.
  beleid en uitvoering personeel en organisatie;
 • b.
  beleid en uitvoering financiën en control;
 • c.
  beleid en uitvoering facilitaire zaken en huisvesting;
 • d.
  beleid en uitvoering informatievoorziening;
 • e.
  communicatie
 • f.
  beleids- en directieondersteuning

Artikel 12 Veiligheidsbureau

Het veiligheidsbureau staat onder leiding van de Algemeen Directeur en houdt zich bezig met de volgende taken:

 • a.
  Multidisciplinaire planvorming
 • b.
  Multidisciplinair en bestuurlijke opleiden, trainen en oefenen
 • c.
  Multidisciplinair evalueren van oefeningen en incidenten
 • d.
  Netcentrisch Werken en Nationale Communicatie Voorziening
 • e.
  Regionale bevolkingszorg

Artikel 13 Coördinerend gemeentesecretaris

De coördinerend gemeentesecretaris is belast met de voorbereiding en coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis en wordt door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio aangewezen.

Artikel 14 Vertegenwoordiger politie Zeeland- West-Brabant

De vertegenwoordiger van de Politie Zeeland-West-Brabant is, in zijn hoedanigheid van lid van de Veiligheidsdirectie, verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van zaken die de veiligheidsregio betreffen met de onder zijn leiding staande politie-eenheden

Artikel 15 Hoofdofficier van Justitie

De Hoofdofficier van Justitie voor de regio Midden- en West-Brabant is, in zijn hoedanigheid van lid van de Veiligheidsdirectie, verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van zaken die de veiligheidsregio betreffen met het Openbaar Ministerie.

Artikel 16 Secretaris van de veiligheidsregio

 • 1.
  De Algemeen Directeur is tevens secretaris van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur, ondertekent mede de stukken, die van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur uitgaan en draagt, voor zo ver nodig, zorg voor de bekendmaking van de genomen besluiten.
 • 2.
  De secretaris staat het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bij de uitoefening van hun taken terzijde en verschaft hen daartoe gevraagd en ongevraagd alle nodige informatie, advies en bijstand.
 • 3.
  De secretaris is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de procedures die noodzakelijk zijn voor het besluitvormingsproces. Als zich hierbij problemen voordoen legt deze dat voor aan het Dagelijks Bestuur.
 • 4.
  De secretaris draagt er zorg voor dat de besluiten van de bestuursorganen worden vastgelegd en dat er presentielijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur worden bijgehouden.
 • 5.
  De secretaris is gerechtigd de inlichtingen in te winnen die deze voor een goede vervulling van de eigen taak nodig heeft.

Hoofdstuk 3 Werkwijze organisatie

Artikel 17 Control

 • 1.
  De Algemeen directeur is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de controlfunctie binnen de kaders die gelden voor beheer, doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit.
 • 2.
  De Algemeen Directeur is er verantwoordelijk voor, dat voorstellen die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming worden aangeboden zijn getoetst op:
  • a.
   coördinatie met het overige beleid dat door het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur wordt gevoerd;
  • b.
   overeenstemming met het middelenbeleid;
  • c.
   rechtmatigheid;
  • d.
   doelmatigheid;
  • e.
   tijdigheid, juistheid en volledigheid van de gegeven informatie;
  • f.
   juistheid van de gevolgde procedure met inachtneming van eventueel daartoe door het Algemeen Bestuur gestelde regels;
  • g.
   juiste toedeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de besluiten waartoe het voorstel leidt.
 • 3.
  De Algemeen Directeur, de Commandant van de regionale brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid en de Directeur GMK zijn primair verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven en voor een doelmatige en rechtmatige taakuitoefening, voor het eigen organisatieonderdeel.
 • 4.
  Het aan de Algemeen Directeur, de Commandant van de regionale brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid ende Directeur GMK opgedragen beheer van de organisatie dient te voldoen aan:
  • a.
   rechtmatigheid van de aanwending van middelen;
  • b.
   doelmatigheid van de aanwending van middelen;
  • c.
   het realiseren van de met het Algemeen Bestuur overeen te komen omvang en kwaliteit van de dienstverlening;
  • d.
   de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de informatie.
 • 5.
  De Algemeen Directeur, de Commandant van de regionale brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid ende Directeur GMK zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van het financieel beleid en de begroting en de uitvoering van het personeelsbeleid binnen hun eigen organisatieonderdeel.
 • 6.
  Het Dagelijks Bestuur rapporteert over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de programmabegroting aan het Algemeen Bestuur en legt daarmee verantwoording af over het gevoerde beleid.

Artikel 18 Attributie, delegatie en (onder)mandaat

 • 1.
  Taken en bevoegdheden worden uitgeoefend op basis van attributie, delegatie en (onder)mandaat.
 • 2.
  Uitgangspunt is dat bevoegdheden voor uitvoerende taken door middel van (onder)mandaat kunnen worden uitgeoefend binnen de kaders die door het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur zijn vastgesteld. Niet expliciet gemandateerde bevoegdheden worden door het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur zelf uitgeoefend.
 • 3.
  De organisatieonderdelen kunnen uitgaven doen en verplichtingen aangaan overeenkomstig de daarvoor vastgestelde regelingen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.
  Dit organisatiebesluit treedt in werking op 01-01-2016.
 • 2.
  Dit besluit kan worden aangehaald als “Organisatiebesluit Veiligheidsregio MWB”.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 05-11-2016

de voorzitter,

mr. P.G.A. Noordanus

de secretaris,

N.van Mourik