gemeente Steenbergen | Parkeerverbod Van Diepenbeekstraat

Officiele publicatie

Parkeerverbod Van Diepenbeekstraat

[Optioneel: Eigen Kenmerk]

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat er problemen zijn in de Van Diepenbeekstraat te Kruisland met het in- en uitrijden van inritten:

BESLUIT

  • 1.
    Een parkeerverbod instellen in de Van Diepenbeekstraat te Kruisland, middels het aanbrengen van verkeersborden type E1 (aanduiding: verboden te parkeren) te plaatsen op de locaties zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
  • 2.
    Een bord te plaatsen met vermelding: parkeren alleen in de vakken, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
  • 3.
    Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

Steenbergen

3 september 2013
Burgemeester en wethouders van Steenbergen
mr. J.M.W.H. Leloux drs S.C.C.M. Bolten
de secretaris, De Burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met het bezwaarschrift ingeval van onverwijlde spoed een voorlopige voorziening bij de rechtbank te Breda aan te vragen. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de rechtbank.