gemeente Steenbergen | Rectificatie: eerder gepubliceerd met verkeerd adres; Ontwerpbeschikking Wabo, intrekken deel vergunning, uitgebreide procedure

Officiele publicatie

Rectificatie: eerder gepubliceerd met verkeerd adres; Ontwerpbeschikking Wabo, intrekken deel vergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek een deel van de vigerende vergunning in te trekken voor:

Adres

Omschrijving project

Stoofweg 9 Nieuw-Vossemeer,

A. van Tilburg B.V.

Intrekken vergunning Wabo voor de activiteiten met puin. Binnen de inrichting wordt alleen gecertificeerd puingranulaat en geen puin als afvalstof opgeslagen (OLO nr.5347873; omwb zaaknr.2021-014066).

De aanvraag, ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken vanaf de dag na publicatie in te zien via de gemeente Steenbergen.

De ontwerpbeschikking is op 29 juni 2022 naar het bedrijf gezonden.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Postbus 75, 5000 AB te Tilburg, of digitaal naar info@omwb.nl. Het zaaknummer van de procedure is 2021-014066.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.