gemeente Steenbergen | RECTIFICATIE gemeente Steenbergen: Vaststelling van het bestemmingsplan “Binnenhof”

Officiele publicatie

RECTIFICATIE gemeente Steenbergen: Vaststelling van het bestemmingsplan “Binnenhof”

Op 5 oktober 2016 is aangekondigd dat het vastgestelde bestemmingsplan “Binnenhof” vanaf 6 oktober 2016 ter inzage ligt. Het plan is vanaf die datum beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Echter, de nota van zienswijzen is niet raadpleegbaar gebleken. Deze omissie is hersteld en het bestemmingsplan wordt opnieuw terinzage gelegd. De aankondiging van deze terinzagelegging komt nu als volgt te luiden:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 22 september 2016 het bestemmingsplan “Binnenhof” (NL.IMRO.0851.klBPbinnenhof-v001) gewijzigd heeft vastgesteld en dat de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschreven in de nota van zienswijzen en zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.

 

 • dat het bestemmingsplan vanaf 27 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt:

 

 • •.
  dat binnen 6 weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

  

Steenbergen, 26 oktober 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling