gemeente Steenbergen | Rectificatie Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Schansdijk 4 te De Heen

Officiele publicatie

Rectificatie Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Schansdijk 4 te De Heen

Burgemeester en wethouders voornemens, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:

Huijbregts V.O.F., Schansdijk 4, 4655 TE De Heen. Omschrijving project: vergunning WABO , aspect Milieu, voor nieuw te bouwen varkensstal met gecombineerd luchtwassysteem en in bestaande stallen 3a, 3b, 4 en 5, vervanging luchtwassers. (olo.nr. 5901079; omwb zaaknr. 2021-013954) De bijbehorende stukken zijn ter inzage gelegd van 29 juli 2021 tot en met 9 september 2021, maar abusievelijk is de kennisgeving niet (goed) gepubliceerd. Daarom vindt een hernieuwde publicatie plaats met een nieuwe inzagetermijn. De ontwerpbeschikking is op 29 juli 2021 verzonden naar de aanvrager.

Zienswijzen

Vanaf publicatiedatum 28 september 2021 tot en met 8 november 2021 kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.