Officiele publicatie

Regeling aannemen geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

Gelet op hoofdstuk 15 van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

B E S L U I T :

I Aan hoofdstuk  15 van het RAVMWB wordt artikel 15:1c:0:1 toegevoegd wat als volgt luidt:

‘In aanvulling op het gestelde in hoofdstuk 15 heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een 'Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen’ vastgesteld.’ 

II de volgende ‘Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen' vast te stellen en toe te voegen aan het reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB):

Regeling aannemen geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. werkgever: Veiligheidsregio Midden- en West Brabant;

b. medewerker: de ambtenaar in dienst van werkgever in de zin van de CAR/UWO, dan wel degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft gesloten;

c. leidinggevende: de directe leidinggevende van de medewerker. Dat wil zeggen onder wiens verantwoordelijkheid de medewerker zijn werkzaamheden verricht.

d. geschenken: geschenken als blijk van dank of waardering, relatiegeschenken.

e. Uitnodigingen: uitnodigingen voor reizen, verblijven, excursies en evenementen, uitnodigingen voor diners, lunches en recepties.

g. vriendendiensten: het gaat hierbij nadrukkelijk om incidentele werkzaamheden dieverband houden met de functie en uitdrukkelijk niet omnevenwerkzaamheden.

Artikel 2 Het aannemen van geschenken

 • 1.
  De medewerker die in verband met zijn functie van een derde een geschenk ontvangt, meldt dit aan de leidinggevende. Dit geldt ook voor geschenken die door relaties van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant op het huisadres zijn afgegeven.
 • 2.
  Geschenken die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 50,- worden in ieder geval geweigerd en door de medewerker teruggezonden met een bedankbrief.
 • 3.
  Aangeboden geschenken die de medewerker niet heeft geaccepteerd en in het vooruitzicht gestelde geschenken behoren door de medewerker aan de leidinggevende te worden gemeld.

Artikel 3 Het aannemen van geld of vergoedingen en verrichten van ‘vriendendiensten’

 • 1.
  Een verzoek om incidenteel in verband met de functie werkzaamheden of diensten te verrichten, dient vooraf aan de leidinggevende ter goedkeuring te worden voorgelegd.
 • 2.
  Het gebruik van eigendommen van de werkgever ten behoeve van werkzaamheden of diensten voor derden, dient vooraf aan de leidinggevende ter goedkeuring te worden voorgelegd.
 • 3.
  Vergoedingen voor werkzaamheden of diensten van derden als blijk van waardering in de vorm van cadeaubonnen, bloemen, flessen wijn en dergelijke met een waarde van minder dan € 50,- mogen worden behouden.

Artikel 4 : Uitnodigingen voor reizen, verblijven, excursies en evenementen

 • 1.
  De medewerker die een uitnodiging ontvangt voor een reis, congres, excursie of evenement meldt dit aan de leidinggevende.
 • 2.
  De leidinggevende beslist of de medewerker de uitnodiging mag aanvaarden nadat hij heeft getoetst of het doel van de reis, congres, excursie of evenement relevantie heeft voor de functie van de betrokken medewerker.

Artikel 5 Uitnodigingen voor diners, lunches en recepties

 • 1.
  De medewerker die een uitnodiging ontvangt voor een lunch, diner of receptie mag deze aanvaarden indien deze in verband staat met de uitoefening van zijn functie.
 • 2.
  De medewerker mag geen uitnodiging voor lunch, diner of receptie aannemen in ruil voor een tegenprestatie.

Artikel 6 Sancties

Overtredingen van de regeling kunnen gezien worden als plichtsverzuim met de daarbij geldende disciplinaire maatregelen zoals bepaald in de arbeidsvoorwaardenregeling van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin (de toepassing van) deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan de werkgever van deze regeling afwijken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en ingaan op uitnodigingen" en treedt in werking met ingang van de datum van publicatie en bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, gehouden op 18 juni 2015.

De secretaris,

N. van Mourik

De voorzitter,

P. Noordanus