Officiele publicatie

Regeling ambtseed

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

Gelet op hoofdstuk 15 en 19 van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

B E S L U I T :

 • I.
  Aan hoofdstuk 15 van het RAVMWB wordt artikel 15:1a:0:1toegevoegd wat als volgt luidt:

‘In aanvulling op het gestelde in hoofdstuk 15 heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een 'Regeling ambtseed of belofte’ vastgesteld.’

 • II.
  Aan hoofdstuk 19 van het RAVMWB wordt artikel 19:32a:0:1 toegevoegd wat als volgt luidt:

‘In aanvulling op het gestelde in artikel 19:32 heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een 'Regeling ambtseed of belofte vastgesteld.’

 • III.
  de volgende ‘Regeling ambtseed of belofte’ vast te stellen en toe te voegen aan het reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (RAVMWB):

Regeling ambtseed of belofte

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
  werkgever: Veiligheidsregio Midden- en West Brabant;
 • b.
  medewerker: de ambtenaar in dienst van werkgever in de zin van de CAR/UWO, dan wel degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft gesloten;
 • c.
  externe medewerker: medewerker niet zijnde in dienst edoch wel (tijdelijk) werkzaam bij de onder ‘a’ bedoelde werkgever.
 • d.
  ambtseed: de eed als bedoeld in artikel 15:1a en 19:32 van de CAR/UWO
 • e.
  ambtsbelofte: de belofte als bedoeld in artikel 15:1a en 19:32 van de CAR/UWO

Artikel 2 Toepassing

 • 1.
  Het afleggen van de ambtseed of belofte wordt verplicht gesteld voor nieuw aangestelde medewerkers.
 • 2.
  Nieuw aan te stellen medewerkers worden in de sollicitatieprocedure vooraf geïnformeerd over de af te leggen ambtseed of belofte.
 • 3.
  Reeds in dienst zijnde medewerkers wordt de gelegenheid geboden een ambtseed of belofte af te leggen.
 • 4.
  De medewerker wordt schriftelijk uitgenodigd voor het afleggen van de eed/belofte binnen 6 maanden na indiensttreding.
 • 5.
  De ambtseed of belofte wordt door de medewerker afgelegd ten overstaan van de directeur Veiligheidsregio.
 • 6.
  Het ondertekenen van een integriteitverklaring wordt verplicht gesteld voor externe medewerkers.
 • 7.
  De integriteitverklaring dient voor aanvang van de werkzaamheden door de externe medewerker getekend te worden.

Artikel 3 Keuze ambtseed of belofte

De medewerker is vrij in zijn keuze tussen het afleggen van de eed of belofte.

Artikel 4 Afleggen ambtseed of belofte

 • 1.
  Het afleggen van de eed of belofte gebeurt als volgt:

De persoon die de eed/belofte afneemt, leest de tekst van de eed/belofte duidelijk voor;

De medewerker die de eed aflegt, steekt vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten op en spreekt daarbij de woorden uit: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

De medewerker die de belofte aflegt, spreekt de woorden uit: “Dit verklaar en beloof ik”

 • 2.
  Het afleggen en afnemen van de eed/belofte vindt staande plaats. Afwijkingen hiervan zijn bij uitzondering, bijvoorbeeld bij lichamelijke beperkingen, toegestaan.
 • 3.
  ‘God’ verwijst naar alle godsdienstige gezindheden en zal als algemene term gebruikt worden.

Artikel 5 Inhoud eed/belofte

De tekst van de eed/belofte luidt als volgt: Ik ((NAAM)), medewerker in dienst van de Veiligheidsregio Midden West Brabant (zweer/beloof) het volgende:

Ik zet mij in voor de rechten en het welzijn van de burgers van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.

Ik houd me aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels.

Ik besef dat ik onderdeel uitmaak van de overheid. Ik dien het algemeen belang en probeer met mijn handelen het vertrouwen in de overheid te versterken.

Ik voer mijn werk professioneel en efficiënt uit.

Ik ondersteun mijn leidinggevende door hem of haar juist te informeren. Ik geef leidinggevenden en het bestuur juiste, relevante en volledige informatie.

Ik draag verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen. Ik kan keuzes die ik binnen mijn werk maak verantwoorden. Ik maak afspraken die ik ook kan nakomen. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.

Ik treed correct op tegen burgers en bedrijven. Ik discrimineer niet en verleen geen voorkeursbehandelingen.

Ik ga respectvol om met collega’s. Ik houd er rekening mee dat normen en waarden onderling kunnen verschillen.

Ik ga verantwoord om met middelen van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (werktijd, gelden, diensten, goederen, kennis). Ik vermijd het maken van onnodige kosten.

Ik doe in privétijd geen maatschappelijke afkeurenswaardige activiteiten die ‘het aanzien van het ambt of het aanzien van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant kunnen schaden.

Ik maak niet-integer en onprofessioneel gedrag bespreekbaar.

Ik houd me aan de gedragscode 'integriteit' van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, aan mij hierbij uitgereikt.

(Dit verklaar en beloof ik) of (Zo waarlijk helpe mij God Almachtig)

Artikel 6 Ondertekenen verklaring

 • 1.
  Naast het mondeling afleggen van de eed/gelofte, wordt door de medewerker in tweevoud een verklaring conform bijlage 1 ondertekend. Eén exemplaar wordt toegevoegd aan het personeelsdossier; Het andere wordt uitgereikt aan degene die de eed/belofte heeft afgelegd
 • 2.
  Voor aanvang van zijn werkzaamheden bij de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, wordt door de externe medewerker in tweevoud een integriteitverklaring ondertekend. Een exemplaar komt in het bezit van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, het andere wordt uitgereikt aan de externe medewerker.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin (de toepassing van) deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan de werkgever van deze regeling afwijken.

Artikel 8 Inwerkingttreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Ambtseed" en treedt in werking met ingang van de datum van publicatie en bekendmaking.

 • IV.
  deze besluiten treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, gehouden op 18 juni 2015
De secretaris,
N. van Mourik,
De voorzitter,
P. Noordanus.

Bijlage

Schriftelijke verklaring ambtseed/belofte (behorende bij regeling)

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant verlangt van alle medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant dat zij 'goed werknemerschap' als uitgangspunt nemen in hun werk. 'Goed werknemersschap' komt tot uiting in een aantal waarden, zoals professionaliteit, alertheid en samenwerking en het besef dat je als medewerker van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant een voorbeeldfunctie vervult. Burgers, bedrijven en instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant onpartijdig, integer en betrouwbaar zijn.

Daarom vraag ik, als vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, dit document te ondertekenen. Met ondertekening zweer of beloof je het volgende:

Ik zet mij in voor de rechten en het welzijn van de burgers van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.

Ik houd me aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels.

Ik besef dat ik onderdeel uitmaak van de overheid. Ik dien het algemeen belang en probeer met mijn handelen het vertrouwen in de overheid te versterken.

Ik voer mijn werk professioneel en efficiënt uit .

Ik ondersteun mijn leidinggevende door hem of haar juist te informeren. Ik geef leidinggevenden en het bestuur juiste, relevante en volledige informatie.

Ik draag verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen. Ik kan keuzes die ik binnen mijn werk maak verantwoorden. Ik maak afspraken die ik ook kan nakomen. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.

Ik treed correct op tegen burgers en bedrijven. Ik discrimineer niet en verleen geen voorkeursbehandelingen.

Ik ga respectvol om met collega’s. Ik houd er rekening mee dat normen en waarden onderling kunnen verschillen.

Ik ga verantwoord om met middelen van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (werktijd, gelden, diensten, goederen, kennis). Ik vermijd het maken van onnodige kosten.

Ik doe in privétijd geen maatschappelijke afkeurenswaardige activiteiten die ‘het aanzien van het ambt of het aanzien van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant' kunnen schaden.

Ik maak niet-integer en onprofessioneel gedrag bespreekbaar.

Ik houd me aan de gedragscode 'integriteit´ van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, hierbij uitgereikt.

(Zo waarlijk helpe mij God almachtig of Dat verklaar en beloof ik)

Datum: …………………………………… Plaats: ……………………………………

Handtekening medewerker: Handtekening vertegenwoordiger VRMWB:

…………………………………… ……………………………………

Schriftelijke integriteitverklaring (behorende bij regeling)

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant verlangt van alle medewerkers – zowel medewerkers met een aanstelling bij de veiligheidsregio als tijdelijke, externe medewerkers- van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant dat zij 'goed werknemerschap' als uitgangspunt nemen in hun werk.

'Goed werknemersschap' komt tot uiting in een aantal waarden, zoals professionaliteit, alertheid en samenwerking en het besef dat je als medewerker van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant een voorbeeldfunctie vervult. Burgers, bedrijven en instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant onpartijdig, integer en betrouwbaar zijn. Daarom vraag ik, als vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, je aan het volgende te committeren:

Ik zet mij in voor de rechten en het welzijn van de burgers van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.

Ik houd me aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels.

Ik besef dat ik onderdeel uitmaak van een overheidsorganisatie. Ik dien het algemeen belang en probeer met ijn handelen het vertrouwen in de overheid te versterken.

Ik voer mijn werk professioneel en efficiënt uit .

Ik ondersteun mijn leidinggevende door hem of haar juist te informeren. Ik geef leidinggevenden en het bestuur juiste, relevante en volledige informatie.

Ik draag verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen. Ik kan keuzes die ik binnen mijn werk maak verantwoorden. Ik maak afspraken die ik ook kan nakomen. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.

Ik treed correct op tegen burgers en bedrijven. Ik discrimineer niet en verleen geen voorkeursbehandelingen.

Ik ga respectvol om met collega’s. Ik houd er rekening mee dat normen en waarden onderling kunnen verschillen.

Ik ga verantwoord om met middelen van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (werktijd, gelden, diensten, goederen, kennis). Ik vermijd het maken van onnodige kosten.

Ik doe in privétijd geen maatschappelijke afkeurenswaardige activiteiten die ‘het aanzien van het ambt of het aanzien van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant' kunnen schaden.

Ik maak niet-integer en onprofessioneel gedrag bespreekbaar.

Ik houd me aan de gedragscode 'integriteit´ van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, hierbij uitgereikt.

(Zo waarlijk helpe mij God almachtig of Dat verklaar en beloof ik)

Datum: …………………………………… Plaats: ……………………………………

Handtekening medewerker: Handtekening vertegenwoordiger

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant:

…………………………………… ……………………………………

Tekst uitnodiging afleggen ambtseed of belofte

Als je in dienst komt bij de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant moet je de ambtseed of belofte afleggen. Dit is verplicht en is een voorwaarde voor het verkrijgen van je ambtelijke aanstelling. Je verklaart dat je kennis neemt van de 'gedragscode van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant' en de principes van 'goed werknemerschap' en dat je je hieraan zult houden.

Integriteit is een belangrijk onderdeel van onze organisatiecultuur. De eed is van kracht gedurende het gehele verdere verloop van je dienstverband. De gedragscode, alsmede de ‘regeling ambtseed’ vind je op Rick.

De ambtseed of belofte wordt afgelegd op de introductiedag voor nieuwe medewerkers ((DATUM INVOEGEN)), ten overstaan van de bevoegde persoon, of zijn plaatsvervanger. Je mag zelf kiezen of je de ambtseed of de belofte wilt afleggen. Het verschil is als volgt:

Degene die de ambtseed aflegt, moet de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”;

Degene die de belofte aflegt, spreekt de woorden: “Dat verklaar en beloof ik”.

Naast de mondelinge aflegging van de ambtseed moet je een formulier ondertekenen. Een exemplaar wordt toegevoegd aan je personeelsdossier. Het andere exemplaar wordt aan je uitgereikt samen met de gedragscode van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant. De gedragscode is gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. In de gedragscode wordt kort inhoudelijk ingegaan op de diverse deelaspecten die met integriteit te maken hebben. Deze deelaspecten zijn in onderliggende regelingen of protocollen uitgewerkt en vormen gezamenlijk het integriteitbeleid. Die kun je ook op Rick vinden.