gemeente Steenbergen | Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Steenbergen (Regeling BRP Steenbergen)

Officiele publicatie

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

Overwegende dat het noodzakelijk is regelgeving vast te stellen op basis waarvan gegevens kunnen worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Gelet op de

  • artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen(Wet BRP);
  • artikelen 1, 2 en 3 van de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Steenbergen 2014 (Verordening BRP 2014);

Besluiten:

Vast te stellen de volgende regeling:

De regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Steenbergen.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

1.

Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Steenbergen worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

2.

De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie Personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen, selecties en telefonische en/of email verstrekkingen.

3.

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

1.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 kunnen, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Steenbergen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Steenbergen was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

2.

Over een ingezetene van de gemeente Steenbergen kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

3.

De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

4.

De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden

1.

Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

2.

Als categorieën van derden die de in lid 1 Wet basisregistratie personen genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

Artikel 4: Telefonische en/ of E-mail verstrekkingen

Aan een medewerker van de gemeente Steenbergen wordt slechts telefonische gegevens verstrekt nadat de identiteit van de medewerker is vastgesteld en is gecontroleerd dat het verzoek in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie wordt verzocht. Bij telefonische verzoeken aan derden worden er géén gegevens verstrekt.

Artikel 5: Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

2.

Bij de inwerkingtreding van deze regeling wordt het reglement basisregistratie personen van de gemeente Steenbergen 2014 (Reglement BRP 2014) ingetrokken.

3.

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Steenbergen (Regeling BRP Steenbergen).

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2023
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De Secretaris De Burgemeester,
Dhr J. van Delden Dhr. R.P. van den Belt

Bijlagen Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Steenbergen

Bijlage 1

Deze bijlage behoort bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Steenbergen 2023 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt.

De raadpleegprofielen zijn opgenomen in tabel 4.

Tabel 1

Lijst van organisatieonderdelen van de gemeente Steenbergen en taakuitvoerende organisaties. De medewerkers van deze organisatieonderdelen en organisaties hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen. In de raadpleegprofielen zijn de persoonsgegevens uit de BRP opgenomen die geraadpleegd mogen worden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.

Organisatieonderdeel

Taak

Doel

Categorie personen

Rechtmatige grondslag

Raadpleeg-profielen Gegevensset BRP

Team Servicecentrum, Burgerzaken

Stembureauleden benoemen

Benoeming leden stembureaus; instructie; indeling en uitbetaling vergoeding

Kandidaat stembureauleden

Kieswet (E4)

Alle gegevens op de persoonslijst die nodig zijn voor de uitvoering van hun taak

Basisregistratie personen

Bijhouden van de basisregistratie personen voor het onderdeel waarvoor de gemeente Steenbergen verantwoordelijk is

Ingeschrevenen

Wet basisregistratie personen

Burgerlijke stand

Voorbereiden en verlijden akten van de burgerlijke stand

Personen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangevers

Burgerlijk Wetboek en Besluit Burgerlijke Stand c.a.

Naturalisaties, opties en verlies Nederlanderschap

Uitvoering geven aan Nederlandse nationaliteitswetgeving m.b.t. naturalisatie en opties beoordelen verlies voormalige nationaliteit

Aanvragers en optanten

Rijkswet op het Nederlanderschap

Nationaliteitsrecht andere landen

Verklaringen omtrent gedrag

Inname en verwerken aanvragen verklaring omtrent gedrag

Aanvragers verklaring

Wet op de justitiële gegevens

Lijkbezorging / gemeentelijke begraafplaatsadministratie

Uitvoeren van de Wet op de lijkbezorging Beheer, gebruik begraafplaats en heffing grafrechten

Overledenen en rechthebbenden

Wet op de Lijkbezorging

Verordening lijkbezorgingsrechten

Reisdocumenten

Behandelen aanvragen c.a. reisdocumenten

Aanvragers reisdocumenten

Paspoortwet, -besluit en -uitvoeringsregeling

Rijbewijzen

Behandelen aanvragen c.a. rijbewijzen

Rijbewijsaanvragers

Rijbewijswetgeving Reglement wegenverkeerswetgeving

WMO

Maatschappelijke zorg

Het bepalen van de compensatieplicht en op basis daarvan wel / niet verlenen van een WMO-voorziening

Gehandicapte of oudere met een zorgvraag, die kan uitmonden in een aanvraag om een voorziening

WMO

WMO-Verordening Steenbergen

Gegevens Profiel Belastingen

Belastingen

Belastingenheffing

Heffen lokale belastingen/leges Steenbergen / applicatie VRIS

Belastingplichtigen

AWR, Wet WOZ, Gemeentewet, Gemeentelijke belastingverorde-ning, WOZ-verordening, invorderingswet, uitvoering belastingwetgeving

Gegevens Profiel Belastingen

Financiën

Invordering

Invorderingsadministratie lokale belastingen en leges

(Belasting)debiteuren

Invorderingswet, Artikel 216 Gemeentewet

Gegevens Profiel Financiën

DIV

Documentaire informatie-voorziening

Postregistratie en ondersteuning interne administratieve organisatie

Personen van wie de Steenbergen een brief / document ontvangt of aan wie een brief wordt gestuurd

Gemeentelijk beleid betreffende uitvoering van de taken

Gegevens Profiel DIV

Leerplicht

Leerplicht

Handhaven leerplicht en voorkomen vroegtijdig schoolverlating

Leerplichtigen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders, voogden, verzorgers

Leerplichtwet, RMC-wet

Gegevens Profiel Leerplicht

Onderwijs

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer

De leerling en zijn ouders, voogden, verzorgers

Verordening leerlingenvervoer

Gegevens Profiel Leerplicht

Welzijn & Zorg

Jeugdzaken

Registreren Verblijfplaats van de jeugdigen en bepalen van de verantwoordelijke gemeente voor de jeugdhulp aan de jeugdige

Jeugdigen, ouders, gezaghouders

Jeugdwet en het Woonplaatsbeginsel

Gegevensprofiel Jeugdzaken

Beheer

Verlengen en Ruimen van graven op de algemene begraafplaats

Aanschrijven van rechthebbenden en belanghebbenden van (bijna) verlopen graven op de gemeentelijke begraafplaats

Rechthebbenden en belanghebbenden

Uitvoeren van het graven-ontruimingsbeleid en de begraafplaatsverordening

Gegevensprofiel begraafplaats

Tabel 2

Lijst van organisatieonderdelen van de gemeente Steenbergen.

De medewerkers van deze organisatieonderdelen ontvangen mutatieberichten via het gegevensmagazijn van de gemeente Steenbergen.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in Gemeente Steenbergen woonachtig zijn, dient Gemeente Steenbergen het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen http://publicaties.rvig.nl/Besluiten_en_modelautorisaties/Modelautorisaties.

Organisatieonderdeel

Taak

Doel

Categorie personen

Rechtmatige grondslag

Gegevensset BRP

WMO

Maatschappelijke zorg

Gehandicaptenparkeerkaart

Het bepalen van de compensatieplicht en op basis daarvan wel / niet verlenen van een WMO-voorziening

Behandeling verzoeken afgifte gehandicaptenparkeerkaart en

archiefdossiers beëindigen na overlijden

Gehandicapte of oudere met een zorgvraag, die kan uitmonden in een aanvraag om een voorziening

Aanvragers

WMO

WMO-Verordening Steenbergen

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

Conform GABA besluit

ISD Brabantse Wal

Werk en inkomen

Hulp bij terugkeer naar werk en zonodig voorzien in inkomen

Aanvragers en gerelateerden

Koppeling GWS4all en Neuron

WWB, IOAW, IOAZ, BBZ

Conform GABA besluit

Belastingen

Belastingenheffing

Heffen lokale belastingen/leges Steenbergen / applicatie VRIS

Belastingplichtigen

AWR, Wet WOZ, Gemeentewet, Gemeentelijke belastingverorde-ning, WOZ-verordening, invorderingswet, uitvoering belastingwetgeving

Conform GABA besluit

Leerplicht

Gemeente Breda

Als centrum gemeente in het kader van de gemeen- schappelijke regeling

Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters / Jeugd Volgsysteem (applicatie JVS)

Personen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en ouders/verzorgers

Leerplichtwet

Conform GABA besluit

Tabel 3

Lijst van organisatieonderdelen van de gemeente Steenbergen. De medewerkers van deze organisatieonderdelen ontvangen Ad hoc telefonisch/schriftelijk/selecties/mutatieberichten gegevens uit de basisregistratie personen.

Organisatieonderdeel

Taak

Doel

Categorie personen

Rechtmatige grondslag

Gegevensset BRP

Kabinets-

Functionaris

Onderscheidingen

Toekennen van onderscheidingen

Personen die in aanmerking komen voor een onderschei-ding, voorstellers en onder-steuners)

Wetgeving m.b.t. de orde van de Nederlandse Leeuw en orde van Oranje-Nassau

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Overlijdensdatum

Belastingen

Belastingenheffing

Heffen lokale belastingen/leges Steenbergen / applicatie VRIS

Belastingplichtigen

AWR, Wet WOZ, Gemeentewet, Gemeentelijke belastingverorde-ning, WOZ-verordening, invorderingswet, uitvoering belastingwetgeving

Adhoc Mutatiebericht :

Emigratie en Vertrekken

Adhoc Selectie:

Aantal personen op een pand

Adhoc bevraging:

BSN

NAW onze gemeente

Geboortedatum

Nationaliteit

Verblijfgegevens

WMO

Gehandicaptenparkeerkaart

Behandeling verzoeken afgifte gehandicaptenparkeerkaart en

archiefdossiers beëindigen na overlijden

Aanvragers

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Naamgebruik

Overlijdensdatum

Bestuurszaken

Jubilea 60 en 65 jarige huwelijken 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

Adhoc bevraging:

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Huwelijk- en ontbindinggegevens

Overlijdensdatum

Maandelijkse Selectie:

NAW

Geboortedatum

Huwelijksgegevens

Personeelszaken

Uitkeringen na beëindigen dienstverband

Berekenen, vastleggen en betalen van uitkeringen I.v.m. beëindiging van dienstverband en daaraan gelieerde betalingen

Personeelsleden en oud-personeelsleden en Wethouders en oud-wethouders

die aanspraak kunnen maken op een uitkering i.v.m. beëindiging dienstverband.

Gemeentewet, CAR/UWO bepalingen

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Huwelijk- en ontbindinggegevens

Overlijdensdatum

Kindgegevens

Ruimtelijke Ordening

Grondverkoop

Controle naamgegevens kopers i.v.m. opstellen (concept)contracten

(aspirant)kopers

Burgerlijk wetboek

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Overlijdensdatum

Gehandicaptenparkeer-plaatsen

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Kaart/-vergunninghouders

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Overlijdensdatum

Vergunningen

Vergunningen APV

Behandelen aanvragen APV-vergunning

Aanvragers APV-vergunningen

Gemeentewet

Algemene plaatselijke verordening

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Overlijdensdatum

Omgevingsvergunningen

Behandelen aanvragen omgevingsvergunningen

Aanvrager omgevingsvergunningen

WABO, WRO, Woningwet

Milieuwet

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Overlijdensdatum

Vergunningen drank- en horecawet (inclusief integriteitscontrole)

Behandelen vergunningen drank- en horeca

Aanvragers, ondernemers, beheerders van drank- en horeca-inrichtingen

Drank- en horecawet

Wet Bibob

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Overlijdensdatum

Buitendienst

Gevonden en verloren voorwerpen

Afhandelen aangiften van gevonden en verloren voorwerpen

Verliezers en vinders

Lokale taak

Adhoc bevraging:

NAW

Naamgebruik

Overlijdensdatum

ISD Brabantse Wal

Werk en inkomen

Hulp bij terugkeer naar werk en zonodig voorzien in inkomen

Aanvragers en gerelateerden

Koppeling GWS4all en Neuron

WWB, IOAW, IOAZ, BBZ

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Overlijdensdatum

ISD Brabantse Wal

Inburgering

Afsluiten dossier ivm overname DUO

Informeren van burgers over de inburgeringsplicht

Faciliteren van inburgeringsvoorziening

Handhaven inburgeringsplicht

(Mogelijke) inburgeringsplichtingen

Inburgeringswet

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Overlijdensdatum

Handhaving

Handhaving

Handhaven wet en regelgeving op het gebied van de openbare ruimte

Handhaving openbare orde en veiligheid

Vergunninghouders en overtreders

Voorzover van toepassing voor Steenbergen de wet en regelgeving als genoemd in de Circulaire BOA voor het domein I

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Overlijdensdatum

Reisdocument

Handhaving

Openbare orde en veiligheid

Overtreders van de openbare orde en veiligheid

Overtreders van de openbare orde en veiligheid

Gemeentewet

Artikel 141 wetboek strafvordering

Adhoc bevraging:

BSN

NAW

Geboortedatum

Naamgebruik

Nationaliteit

Verblijfgegevens

Overlijdensdatum

Reisdocument

Voor verstrekkingen aan het gegevensmagazijn van de gemeente Steenbergen wordt aangesloten bij het besluit Autorisaties van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties http://publicaties.rvig.nl/Besluiten_en_modelautorisaties/Modelautorisaties afgekorte GABA). Gegevens die verstrekt worden aan het gegevensmagazijn van de gemeente Steenbergen worden alleen verstrekt op grond van artikel 3, 5 en 6 van dit besluit en alleen de gegevens die genoemd worden in de bijlagen 2 tot en met 24b van het GABA besluit mogen - op grond van de taken behorende bij de bijlagen - worden verstrekt aan de afnemer via het gegevensmagazijn van de gemeente Steenbergen.

TABEL 4 RAADPLEEG PROFIELEN

Raadpleegprofiel Belastingen

Raadpleegprofiel Belastingen

Persoon

A-nummer

BSN

Voornamen

Adellijke titel

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

Geslachtsaanduiding

Aanduiding naamgebruik

Ouder1 en Ouder 2

A-nummer

Burgerservicenummer

Voornamen

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

Huwelijk

A-nummer

BSN

Voornamen

Voorvoegsel partner

Geslachtsnaam partner

Geboortedatum

Datum sluiting / aangaan huwelijk/geregistreerd partnerschap

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Overlijden

Datum

Inschrijving

Indicatie geheimhouding

Categorie 08 Verblijfplaats

Gemeente van inschrijving

Functie adres

Datum aanvang adreshouding

Straatnaam

Naam openbare ruimte

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Aanduiding bij huisnummer

Postcode

Woonplaatsnaam

Identificatiecode verblijfplaats

Identificatiecode nummeraanduiding

Locatiebeschrijving

Land adres buitenland

Datum aanvang adres buitenland

Regel 1 adres buitenland

Regel 2 adres buitenland

Regel 3 adres buitenland

Datum vestiging in Nederland

58 Verblijfplaats Historie

Indien de oorspronkelijke schuldenaar is overleden mogen, indien de schuld overgaat op de erven, aanvullend de volgende gegevens

Kind

A-nummer kind

Burgerservicenummer kind

Voornamen

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

De persoonsgegevens die in onderzoek staan

De gegevens die in onderzoek, datum ingang en einde onderzoek

Raadpleegprofiel Financiën

BSN

Anr

Voornamen

Adellijke titel

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

Aanduiding naamgebruik

Huwelijk

Voornamen partner

Voorvoegsel partner

Geslachtsnaam partner

Datum sluiting / aangaan huwelijk/geregistreerd partnerschap

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Overlijden

Datum

Inschrijving

Indicatie geheim persoonsgegevens

Categorie 08 Verblijfplaats

Functie adres

Straatnaam

Datum aanvang adreshouding

Naam openbare ruimte

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Aanduiding bij huisnummer

Postcode

Woonplaatsnaam

Identificatiecode verblijfplaats

Identificatiecode nummeraanduiding

Locatiebeschrijving

Land adres buitenland

Regel 1 adres buitenland

Regel 2 adres buitenland

Regel 3 adres buitenland

De persoonsgegevens die in onderzoek staan

De gegevens die in onderzoek, datum ingang en einde onderzoek

Raadpleegprofiel DIV

Persoon:

BSN

Voornamen

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboorte datum

Geslachtsaanduiding

Aanduiding naamgebruik

Huwelijk

Voorvoegsel partner

Geslachtsnaam partner

Datum sluiting / aangaan huwelijk/geregistreerd partnerschap

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Overlijden

Datum

Inschrijving

Indicatie geheim persoonsgegevens

Verblijfplaats

Functie adres

Straatnaam

Naam openbare ruimte

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Aanduiding bij huisnummer

Postcode

Woonplaatsnaam

Locatiebeschrijving

Land adres buitenland

De persoonsgegevens die in onderzoek staan

De gegevens die in onderzoek, datum ingang en einde onderzoek

Raadpleegprofiel Leerplicht

Persoon:

A-nummer

BSN

Voornamen

Adellijke titel

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

Geslachtsaanduiding

Aanduiding naamgebruik

Huwelijk

Voorvoegsel partner

Geslachtsnaam partner

Datum sluiting / aangaan huwelijk/geregistreerd partnerschap

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Overlijden

Datum

Inschrijving

Indicatie geheimhouding

Verblijfplaats

Gemeente van inschrijving

Functie adres

Gemeentedeel

Datum aanvang adreshouding

Straatnaam

Naam openbare ruimte

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Aanduiding bij huisnummer

Postcode

Woonplaatsnaam

Identificatiecode verblijfplaats

Identificatiecode nummeraanduiding

Locatiebeschrijving

Land adres buitenland

Datum aanvang adres buitenland

Regel 1 adres buitenland

Regel 2 adres buitenland

Regel 3 adres buitenland

De persoonsgegevens die in onderzoek staan

De gegevens die in onderzoek, datum ingang en einde onderzoek

Raadpleegprofiel Jeugdzaken

Persoon:

A-nummer

BSN

Voornamen

Adellijke titel

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Geslachtsaanduiding

Aanduiding naamgebruik

Ouder1 en Ouder 2

A-nummer

BSN

Voornamen

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

Huwelijk

Voorvoegsel partner

Geslachtsnaam partner

Datum sluiting / aangaan huwelijk/geregistreerd partnerschap

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Overlijden

Datum overlijden

Inschrijving

Indicatie geheimhouding

Verblijfplaats

Gemeente van inschrijving

Datum inschrijving in de gemeente

Functie adres

Datum aanvang adreshouding

Straatnaam

Naam openbare ruimte

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Aanduiding bij huisnummer

Postcode

Woonplaatsnaam

Identificatiecode verblijfplaats

Identificatiecode nummeraanduiding

Locatiebeschrijving

Land adres buitenland

Datum aanvang adres buitenland

Regel 1 adres buitenland

Regel 2 adres buitenland

Regel 3 adres buitenland

Datum vestiging in Nederland

58 Verblijfplaats Historie

Kind

ANr

BSN

Voornamen

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

10 VERBLIJFSTITEL

Aanduiding verblijfstitel

Datum einde verblijfstitel

Ingangsdatum verblijfstitel

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

Datum van opneming

60 Verblijfstitel Historische

Aanduiding verblijfstitel

Datum einde verblijfstitel

Ingangsdatum verblijfstitel

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

Datum van opneming

Gezagsverhouding

Indicatie gezag minderjarige

De persoonsgegevens die in onderzoek staan

De gegevens die in onderzoek, datum ingang en einde onderzoek

Raadpleegprofiel Begraafplaats

Persoon:

ANR

BSN

Voornamen

Adellijke titel

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboorte datum

Geslachtsaanduiding

Aanduiding naamgebruik

Ouder1 en Ouder 2

A-nummer

Burgerservicenummer

Voornamen

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

Huwelijk

A-nummer

Burgerservicenummer

Voornamen

Voorvoegsel partner

Geslachtsnaam partner

Datum sluiting / aangaan huwelijk/geregistreerd partnerschap

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

Overlijden

Datum Overlijden

Inschrijving

Indicatie geheim persoonsgegevens

Verblijfplaats

Gemeente van inschrijving

Functie adres

Straatnaam

Naam openbare ruimte

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Aanduiding bij huisnummer

Postcode

Woonplaatsnaam

Identificatiecode verblijfplaats

Identificatiecode nummeraanduiding

Locatiebeschrijving

Land adres buitenland

Regel 1 adres buitenland

Regel 2 adres buitenland

Regel 3 adres buitenland

Kind

A-nummer kind

Burgerservicenummer kind

Voornamen

Voorvoegsel

Geslachtsnaam

Geboortedatum

De persoonsgegevens die in onderzoek staan

De gegevens die in onderzoek, datum ingang en einde onderzoek

Bijlage 2

Deze bijlage behoort bij artikel 3 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Steenbergen 2023.

Derden aan wie gegevens worden verstrekt die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Steenbergen.

Aan een derde als bedoeld in artikel 3 worden op verzoek gegevens verstrekt met inachtneming van het bepaalde van artikel 3.9 van de Wet BRP en van artikel 3 van deze regeling. De reden van de gegevensverstrekking moet vallen binnen het doel waarvoor verstrekking is toegestaan.

Verstrekking op grond van artikel 2 lid 1 blijft achterwege – op grond van artikel 3.21 Wbrp - indien de betrokkene op grond van artikel 2.59 Wbrp een verzoek heeft gedaan om zijn gegevens niet te verstrekken.

Categorie derde BRP

Gewichtig maatschappelijk belang

Bewindvoerder/ Bewindvoerderskantoor

Slechts voor het achterhalen van gegevens van de cliënt voor taken die onder het bewind vallen. Bijvoorbeeld als de bewindvoerder het adres van zijn cliënt wil achterhalen. Let op: besluit van bewind- voering moet in kopie bij de aanvraag zitten.

Bibliotheek (geen onderdeel gemeente)

Bevorderen culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners en tegengaan analfabetisme en werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang

Buitenlandse EU overheidsorganen

De buitenlandse verzoeker heeft de gegevens nodig voor de uitvoering van een Nederlands algemeen verbindend voorschrift, met toestemming van de ingeschrevene.

Buitenlandse niet EU overheidsorganen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet, met toestemming van de ingeschrevene.

Buitenlandse rechtspersonen (Voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid)

De verstrekking moet gerechtvaardigd worden door een gemeentelijk (Nederlands) maatschappelijk belang, zoals benoemd in art. 3.9 lid 2 van de Wet BRP, met toestemming van de ingeschrevene.

Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Uitvoering van de wettelijke taken of de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift, met toestemming van de ingeschrevene.

Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke)

Bijhouding begraafplaatsadministratie en terugvinden van nabestaanden ivm begraven/cremeren en verlengingen en ontruimingen en uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Culturele organisaties

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Fondsenwervende organisaties

Ondersteunen organisaties met een doelstelling die ten goede komt aan de inwoners

Instellingen of organisaties die werkzaamheden verrichten op het terrein van: Maatschappelijke dienstverlening Algemene/Geestelijke gezondheidszorg

Kinderopvang Jeugdwelzijnswerk Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Sociale Werkvoorziening

Sociaal Juridische zorgverlening

Werkzaamheden om de doelstelling van de organisatie te verwezenlijken. Geen incassodoeleinden.

Instellingen / organisaties ten behoeve van belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Die zich inzetten voor zaken rond de uitvoering van de oorlogswetten

Kredietbank (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting), Erkende schuldhulpverleningsinstanties

Schuldhulpverlening

Migrantenorganisaties (bijv. Stichting vluchtelingenwerk)

Hulp aan migranten

(Rechts) personen die niet in de gemeentelijke regeling benoemd zijn

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, waarbij het doel verschillend van aard kan zijn per aanvrager. Met schriftelijke toestemming van betrokkene (persoon/gezaghouder)

Oorlogsgravenstichting

Contact leggen met nabestaanden over de bijhouding van en administratie over graven

Ouderenorganisaties

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, zoals het geven van hulp en voorlichting aan ouderen.

Patiëntenverenigingen

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, zoals het geven van hulp en voorlichting en het organiseren van lotgenotencontact

Reclassering / verslaafdenzorg

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang

Sportorganisaties en sportverenigingen

Stimuleren sport en beweging

Stichting 40-45 Werkzaamheden

Adviseren van de Pensioenraad over toekenning van pensioenuitkering aan burgers

Thuiszorgorganisaties

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, zoals het bevorderen van zelfredzaamheid

Vakorganisaties

Behartiging van de belangen van de aangesloten (ex) werknemers

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang (voorbeelden: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank)

Vrouwenorganisaties

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, bevorderen vrouw en welzijn

Woningbouwverenigingen/ woningcorporaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan illegale (spook) bewoning, handhavend kunnen optreden en het voorkomen en aanpakken van problemen als illegale bewoning, niet toegestane onderverhuur en overlast situaties

Ziekenhuizen

Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen i.v.m. verleende zorg

Alle genoemde organisaties conform bijlage 4 van het Besluit BRP, zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis

Indien een geautomatiseerde bevraging van gegevens in de BRP is mislukt