gemeente Steenbergen | Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2016

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit “Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2016”

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota “Uitbreiden doelgroep armoedebeleid", d.d. 21 maart 2023.

Overwegende dat het wenselijk is de “Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2016"

te wijzigen;

gelet op:

  • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • algemene subsidieverordening Steenbergen;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de “Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2016".

De “Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2016" wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 lid 1 komt te luiden:

De bijdrage kan worden toegekend aan een aanvrager die gedurende een periode van 6 maanden is aangewezen op een inkomen wat gemiddeld per maand niet uitkomt boven 130% van de geldende bijstandsnorm.

B

De artikelsgewijze toelichting behorende bij artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

De tekst:

Tot de doelgroep van de regeling behoren huishoudens met een inkomen op maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm en dit gedurende minstens 6 maanden. Gemakshalve voor de uitvoering is gekozen voor 6 kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is ingediend.

Wordt vervangen door de volgende tekst:

Tot de doelgroep van de regeling behoren huishoudens met een inkomen op maximaal 130% van de geldende bijstandsnorm en dit gedurende minstens 6 maanden. Gemakshalve voor de uitvoering is gekozen voor 6 kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is ingediend.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2023.

Steenbergen, 21 maart 2023
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, De burgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA