gemeente Steenbergen | Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit “Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022”

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota “Uitbreiden doelgroep armoedebeleid", d.d. 21 maart 2023.

Overwegende dat het wenselijk is de “Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022" te wijzigen;

gelet op:

  • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • artikel 35 van de Participatiewet;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de “Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022".

De “Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022" wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3 lid 1 komt te luiden:

Tot de doelgroep behoren de alleenstaande ouder of de gehuwden met een of meerdere

kinderen die gedurende een periode van 6 maanden is/zijn aangewezen op een beschikbaar

inkomen wat gemiddeld per maand niet uitkomt boven 130% van de geldende bijstandsnorm.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2023.

Steenbergen, 21 maart 2023
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, De burgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA