Officiele publicatie

Regeling vergoedingen vrijwillig brandweerpersoneel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T :

 • I.
  Aan hoofdstuk 19 van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant worden de volgende artikelen toegevoegd:

 • A.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:6:1:1 toegevoegd:

Artikel 19:6:1:1 Aanstelling in vaste of tijdelijke dienst: uitwerking

 • a.
  De vrijwilliger, die op het moment indiensttreding niet, of niet volledig voldoet aan de gestelde functie-eisen wordt aangesteld op basis van een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van 2 jaar.
 • b.
  De vrijwilliger wordt niet eerder een vaste aanstelling verleend dan nadat hij voldoet aan de gestelde functie- eisen en er geen sprake is van overige bezwaren of omstandigheden die aan een vaste aanstelling in de weg staan.
 • B.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:13:1:1 toegevoegd;

Artikel 19:13:1:1 Vergoeding: uitwerking

 • a.
  Cumulatie van vergoedingen voor verschillende vrijwillige werkzaamheden die zich gelijktijdig voordoen ( bijvoorbeeld uitruk en oefenen ) is niet mogelijk. Alsdan geldt de van toepassing zijnde hoogste vergoeding uit de vergoedingentabel.
 • b.
  De vrijwilliger die tevens als beroepsmedewerker in dienst is van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, krijgt voor de uitvoering van zijn brandweertaken een uurvergoeding voor zover deze betrekking heeft op uren die buiten de volgens rooster vastgestelde werktijden vallen.
 • c.
  De vergoeding overeenkomstig artikel 19:15 (Vergoeding voor oefeningen, cursussen en overige werkzaamheden) wordt ten minste uitbetaald over een tijdsbestek van 30 minuten.
 • d.
  De vergoeding overeenkomstig artikel 19:16 (Vergoeding voor daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening) wordt, indien er sprake is van feitelijke brandbestrijding of hulpverlening ten minste uitbetaald over een tijdsbestek van 60 minuten.
 • e.
  De vergoeding als bedoeld onder d. van dit artikel wordt uitbetaald over een tijdsbestek van tenminste 60 minuten indien de vrijwilliger binnen 15 minuten na alarmering op de kazerne aanwezig is en men in opdracht van de bevelvoerder aanwezig blijft.
 • f.
  De uren als bedoeld onder c. en d. van dit artikel worden na 30 respectievelijk 60 minuten op 15 minuten naar boven afgerond.
 • C.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:15:1:1 toegevoegd:

Artikel 19:15:1:1 Vergoeding cursussen en opleidingen (basisopleiding)

 • a.
  Onder basisopleiding wordt verstaan: de cursussen of opleidingen die bij de aanstelling in de functie vereist zijn.
 • b.
  De werkelijke tijd besteed aan de cursus en of het examen wordt vergoed.
 • c.
  Reistijd telt niet mee voor de bepaling van de werkelijke tijd als bedoeld onder a. van dit artikel.
 • D.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:15:1:2 toegevoegd:

Artikel 19:15:1:2 Vergoeding Oefeningen en instructies

 • a.
  De werkelijke tijd besteed aan de oefening wordt vergoed.
 • b.
  De werkelijke tijd besteed aan het geven van de instructie wordt vergoed.
 • c.
  De voorbereiding of het uitzetten van de oefening op de dag zelf wordt ten hoogste voor 60 minuten vergoed.
 • d.
  Reistijd telt niet mee voor de bepaling van de werkelijke tijd als bedoeld onder a en b van dit artikel.
 • e.
  Artikel 19:15:1:9 (reistijd langer dan 30 minuten) is van toepassing.
 • E.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:15:1:3 toegevoegd:

Artikel 19:15:1:3 Vergoeding deelname vaardigheidstoets (wedstrijd) georganiseerd door ABWC

 • a.
  Reistijd wordt niet vergoed.
 • b.
  Niet vergoed worden de uren die nodig zijn voor de voorbereiding van de vaardigheidstoets .
 • c.
  Bij deelname aan een vaardigheidstoets wordt per deelnemer aan de spelende ploeg maximaal 3 uur vergoed.
 • d.
  Voor de activiteiten vallende onder art. 19:15:1:3 is de vergoeding die behoort bij langdurige aanwezigheid (artikel 19:17) niet van toepassing.
 • e.
  Bij deelname aan de organisatie of de jury van een vaardigheidstoets, georganiseerd door de ABWC worden de werkelijk gemaakte uren op de speeldag tot een maximum van 8 uur vergoed. Voor deze werkzaamheden geldt eveneens de vergoeding “laag tarief”.
 • F.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:15:1:4 toegevoegd:

Artikel 19:15:1:4 Vergoeding deelname vaardigheidsdag (wedstrijd) georganiseerd door de Veiligheidsregio

 • a.
  Reistijd wordt niet vergoed.
 • b.
  Bij deelname aan een vaardigheidsdag georganiseerd door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt per organisator, jurylid of deelnemer van de spelende ploeg, maximaal 8 uur vergoed.
 • c.
  Voor de activiteiten vallende onder art. 19:15:1:4 is de vergoeding die behoort bij langdurige aanwezigheid (artikel 19:17) niet van toepassing.
 • G.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:15:1:5 toegevoegd:

Artikel 19:15:1:5 Vergoeding deelname aan vakmanschapdagen (bijscholing)

 • a.
  De werkelijke tijd besteed aan de vakmanschapsdagen wordt vergoed.
 • b.
  Reistijd telt niet mee voor de bepaling van de werkelijke tijd als bedoeld onder a. van dit artikel.
 • c.
  Artikel 19:15:1:9 (reistijd langer dan 30 minuten) is van toepassing.
 • H.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:15:1:6 toegevoegd:

Artikel 19:15:1:6 Vergoeding meerdaagse trainingsdagen (inclusief buitenland)

 • a.
  Voor meerdaagse trainingen zal door of namens de regionaal commandant in het programma behorende bij de training vooraf worden aangegeven welke uren voor vergoeding in aanmerking komen. Tevens wordt aangegeven wat de hoogte van de vergoeding per uur zal zijn (laag - of midden tarief) .
 • b.
  Tenzij anders bepaald, wordt reistijd niet vergoed.
 • I.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:15:1:7 toegevoegd:

Artikel 19:15:1:7 Vergoeding onderhoudswerkzaamheden / administratieve taken

 • a.
  Onderhoudswerkzaamheden / administratieve taken betreffen de volgende door of namens de clustercommandant uitgevoerde werkzaamheden:
  • 1.
   Onderhoud aan materieel, materialen en gebouwen;
  • 2.
   Controle van brandkranen en andere bluswatervoorzieningen;
  • 3.
   Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • 4.
   Administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de vrijwilligers werkzaamheden.
 • b.
  De werkelijke tijd besteed aan het uitvoeren van de werkzaamheden wordt vergoed.
 • c.
  Reistijd telt niet mee voor de bepaling van de werkelijke tijd als bedoeld onder a. van dit artikel.
 • J.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:15:1:8 toegevoegd:

Artikel 19:15:1:8 Vergoeding vergaderingen

 • a.
  De werkelijke tijd besteed aan vergaderingen wordt vergoed.
 • b.
  Reistijd telt niet mee voor de bepaling van de werkelijke tijd als bedoeld onder a. van dit artikel;
 • c.
  Artikel 19:15:1:9 (reistijd langer dan 30 minuten) is van toepassing.
 • K.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:15:1:9 toegevoegd:

Artikel 19:15:1:9 Reistijd langer dan 30 minuten

 • a.
  Dit artikel is van toepassing op de artikelen 19:15:1:2 (Vergoeding Oefeningen en instructies), 19:15:1:5 (Vergoeding deelname aan vakmanschapdagen (bijscholing)) en 19:15:1:8 (Vergoeding vergaderingen).
 • b.
  In geval de reistijd in de situatie bedoeld onder a. van dit artikel meer bedraagt dan 30 minuten enkele reis, heeft de vrijwilliger recht op een vergoeding over het meerdere van deze tijd.
 • c.
  De reistijd wordt vastgesteld door gebruikmaking van het programma routenet (http://www.routenet.nl).
 • d.
  De reistijd wordt vastgesteld door de reistijd tussen postcode standplaats en postcode bestemming te berekenen, volgens de optie “snelste route”.
 • e.
  De eerste 30 minuten zijn voor eigen rekening, de resterende tijd wordt naar boven, op 15 minuten afgerond.
 • f.
  Reistijd telt niet mee voor de bepaling van de vergoeding als bedoeld in artikel 19:17 (langdurige aanwezigheid).
 • L.
  Aan Hoofdstuk 19 wordt artikel 19:17:1:1 toegevoegd:

Artikel 19:17:1:1 Vergoeding voor langdurige aanwezigheid: uitwerking

 • a.
  Reistijd telt niet mee voor de vaststelling van langdurige aanwezigheid.
 • b.
  Lunch en dinertijd telt wel mee voor de vaststelling van langdurige aanwezigheid doch enkel indien de activiteit aansluitend voor tenminste de duur van 1 uur wordt voortgezet.
 • c.
  De uren gewerkt in langdurige aanwezigheid worden op 15 minuten naar boven afgerond.
 • II.
  De ‘Regeling vergoedingen vrijwillig brandweerpersoneel’ behorende bij Hoofdstuk 19 van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt onder intrekking van het huidige artikel 1 gewijzigd en komt als volgt te luiden

Regeling vergoedingen vrijwillig brandweerpersoneel

Artikel 1 Vergoeding voor bezoek aan de keuringsarts en het PPMO

De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het uurbedrag dat in de bijlage, genoemd in artikel 19:16, lid 2 staat vermeld achter de functie waarin de vrijwilliger is aangesteld, in de vierde kolom (hoog tarief). Wanneer de vergoeding op nul is gesteld heeft de vrijwilliger voor die activiteit geen recht op vergoeding.

Artikel 2 Tijdsduur

De benodigde tijd voor de keuring / PPMO is vastgesteld op drie uur per keuring inclusief reistijd.

Artikel 3 Reiskosten

Reiskosten gemaakt in verband met de keuring / PPMO worden geacht onderdeel uit te maken van de vergoeding als bedoeld onder artikel 1 van deze regeling en worden derhalve niet apart vergoed.

 • III.
  deze besluiten treden met terugwerkende kracht in werking op 01-02-2015

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, gehouden op 26 maart 2015

De secretaris,

N.van Mourik

De voorzitter,

P. Noordanus