gemeente Steenbergen | Reglement burgerlijke stand Steenbergen

Officiele publicatie

Reglement burgerlijke stand Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

B e s l u i t e n :

vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

1.

Het reglement verstaat onder:

 • a.
  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 • b.
  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994
 • c.
  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders. ( art.16, leden 2 en 3 van Boek1 van het Burgerlijk Wetboek);
 • d.
  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders ( art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);
 • e.
  gemeentehuis:
  • gemeentehuis Steenbergen, Buiten de Veste 1 Steenbergen, Oude Stadhuis, Kaaistraat 47 Steenbergen, Protestante Kerk Nieuw-Vossemeer, Voorstraat 48 Nieuw-Vossemeer;
  • alternatieve locaties door burgemeester en wethouders incidenteel aangewezen.
2.

Waar in dit reglement wordt gesproken over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, wordt tevens bedoeld de ceremoniële omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

1.

Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen ambtenaren in dienst van de gemeente Steenbergen, werkzaam bij team Servicecentrum.

2.

Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

3.

Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke tand benoemen.

4.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dienen alle wettige huwelijken te voltrekken, en als gevolg daarvan kan het college alleen ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen die bereid zijn ook huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht te sluiten.

5.

Het college kan onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk of parnterschapsregistratie.

Artikel 3. Benoeming

1.

De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode waarin hij/zij bij het team Servicecentrum van de gemeente Steenbergen werkzaam is.

2.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode.

3.

Voor de benoeming van een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op schriftelijk verzoek gelden de volgende voorwaarden:

 • a.
  de beoogde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is reeds benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente.
 • b.
  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend, hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar vanuit de gemeente Steenbergen. De aanvraag wordt ondertekend door het bruidspaar en de beoogde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • c.
  Als bijlage bij de aanvraag dient te worden toegevoegd:
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van de aanvrager en het bruidspaar
  • Een kopie van het benoemingsbesluit van de buitengewoon Ambtenaar van de burgerlijke stand van de andere gemeente.
  • Een kopie van de beëdiging door de rechtbank van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de andere gemeente.
  • Indien uit het benoemingsbesluit niet blijkt dat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand nog actief zijn taken mag uitvoeren een aanvullende verklaring van een andere gemeente waar de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand eerder is benoemd, waaruit blijkt dat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand de taken nog actief uitvoert.
 • d.
  De aanvraag tot benoeming dient minimaal 2 maanden voorafgaand aan de geplande datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie te worden ingediend.
4.

Een benoeming voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de benoemingsperiode.

Artikel 4. Locatie

1.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

2.

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5. Voorwaarden voor het voltrekken van huwelijken en het registreren of omzetten van partnerschappen op een binnen de gemeente gelegen locatie.

1.

Het bruidspaar heeft gekozen voor een huwelijkssluiting in een locatie binnen de gemeentegrenzen, anders dan de vaste trouwlocaties. De dag, het tijdstip en de locatie zijn uiterlijk drie maanden voor de huwelijkssluiting schriftelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar gemaakt;

2.

Het gebruik van deze locatie mag niet leiden tot strijd met de openbare orde hoe ook genaamd;

3.

De beheerder van de locatie stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting wordt bepaald door de gemeente. Een huwelijksvoltrekking in de open lucht is toegestaan, mits er op de locatie een geschikte uitwijkmogelijkheid binnen aanwezig is. Gedurende de ceremonie heeft de locatie de status van gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand is leidend voor wat betreft de beslissing om buiten of binnen de ceremonie uit te voeren;

4.

De tot gemeentehuis aangewezen locatie dient voor de duur van de huwelijkssluiting voor ieder vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn;

5.

Indien de beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt is deze geheel voor rekening van het bruidspaar;

6.

Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. De aanpassing van de locatie vindt in nauw overleg met de beheerder plaats. In ieder geval dienen een tafel, stoelen, een geluidsinstallatie en voldoende verlichting aanwezig te zijn. Aanwijzing leidt, anders dan bij overeenkomst, niet tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie;

7.

Het niet voldoen aan de bepalingen van dit artikel kan voor de gemeente reden zijn de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

Artikel 6. Leiding van de dienst

De teammanager Servicecentrum is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 7. Openstelling

1.

Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • a.
  Voor huwelijksvoltrekkingen, registraties partnerschap en ceremoniële omzettingen van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:
  Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot en met 16.00 uur
  Op zaterdag van 11.00 uur tot en met 15.00 uur.
 • b.
  Voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en geregistreerd partnerschap op maandag om 09.00 uur en 09.15 uur.
 • c.
  Voor een huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap met gereduceerd tarief op maandag om 10.00 uur.
 • d.
  Voor overige werkzaamheden op het gebied van de burgerlijke stand gelden de openingstijden van de balie burgerzaken, team Servicecentrum, uitgezonderd de avondopenstelling.
2.

Het bureau genoemd in artikel 6, lid 1 onder d, is gesloten indien de vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

3.

Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag of andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

4.

Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

5.

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8. Betaalde en kosteloze huwelijksvoltrekkingen en registraties partnerschap.

1.

Voor het voltrekken van huwelijken en aangaan van geregistreerde partnerschappen worden kosten in rekening gebracht welke zijn vastgelegd in de verordening op de heffing en invordering van leges.

2.

Op verzoek van het (bruids)paar kan worden overgegaan tot het sluiten van een kosteloze voltrekking of een voltrekking met een gereduceerd tarief (uitsluitend op de maandagochtend) onder de volgende voorwaarden:

 • tenminste één van de aanstaande echtgenoten inwoner is van de gemeente Steenbergen (zoals bedoeld in artikel 1.1. van de wet BRP)
 • de ceremonie wordt gehouden in kamer B001 van het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen;
 • er is geen voorkeur mogelijk voor een ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • er vindt geen persoonlijk gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand plaats, voorafgaande aan het huwelijk of de partnerschapsvoltrekking;
 • er is geen aanwezigheid van een bode;
 • er is geen muziek tijdens de ceremonie;
 • tijdens de kosteloze huwelijksvoltrekking en voltrekking tegen gereduceerd zal invulling worden gegeven aan het wettelijk recht om te trouwen. Dit betekent dat de ceremonie zich beperkt tot het opmaken en tekenen van de akte en het geven van het jawoord bij een huwelijk

Artikel 9. Slotbepalingen

1.

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Steenbergen.

2.

Dit reglement treedt, onder gelijktijdige intrekking van het Reglement burgerlijke stand vastgesteld op 2 januari 2000, in werking op 1 januari 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouder op 30 november 2021
De secretaris, De burgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA