gemeente Steenbergen | Rondom 125, 4671 TZ te Dinteloord (verleende omgevingsvergunning )

Officiele publicatie

Rondom 125, 4671 TZ te Dinteloord (verleende omgevingsvergunning )

Definitieve omgevingsvergunning, activiteit milieu, voor het oprichten van een inrichting voor het produceren van duurzame geveldelen.

Datum beschikking 19 maart 2015

Datum publicatie 24 maart 2015

Einde bezwaartermijn 5 mei 2015

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 25 maart 2015, gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.