gemeente Steenbergen | Rondom 125 te Dinteloord (ontwerpbesluit omgevingsvergunning ZK14000583)

Officiele publicatie

Rondom 125 te Dinteloord (ontwerpbesluit omgevingsvergunning ZK14000583)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van artikel 2.1, 2.10 en 2.14 van de Wabo een omgevingsvergunning activiteit ‘milieu’ te verlenen het oprichten van een inrichting voor het produceren van duurzame geveldelen van het pand aan de Rondom 125 te Dinteloord.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking (met bijbehorende stukken) ligt met ingang van 16 december 2014, gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167) 543426. Zij zijn afwezig van 19 december 2014 tot en met 4 januari 2014.