Officiele publicatie

Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen (verleende omgevingsvergunning ZK14000623)

Een nieuwe indeling en gebruiksfunctie, van zorgcentrum naar gezondheidsfunctie in combinatie met bijeenkomstfunctie van het pand gelegen aan de Rozemarijnstraat 1, 4651 EL te Steenbergen

Datum beschikking                      3 december 2014

Einde bezwaartermijn                  15 januari 2015

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 6 december 2014, gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienden bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.