Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen, invoering snelheidslimiet 5 km/u Havenkanaal Dinteloord

Afdeling Beheer, Ruimte en Accommodaties

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende:

dat het Havenkanaal gelegen is binnen de gemeente Steenbergen;

dat deze scheepvaartweg in eigendom en beheer is van de gemeente Steenbergen;

dat in het Havenkanaal ligplaats is ingenomen door diverse schepen van de aanliggende woningen en schepen voor recreatieve doeleinden:

dat de omvang, aard van de vaarweg in de haven en het vaarwater geen doorgaande route is;

dat in het Havenkanaal hinderlijke waterbeweging, waardoor schade aan een varend of stilliggend schip of drijvend voorwerp of aan een werk zou kunnen worden veroorzaakt, moet worden voorkomen;

dat in het Havenkanaal het verplicht is, gezien de aard en nautische omstandigheden in de haven, de vaarsnelheden te beperken tot 5 km per uur in verband met het voorkomen van hinderlijke waterbeweging;

dat artikel 3, eerste lid, onder a, van de Scheepvaartverkeerswet tevens voorziet in het besluiten tot het aanbrengen van een verkeersteken onder meer ten behoeve van het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer en in het belang van het voorkomen of beperken van schade en hinder door schepen.

Gelet op:

artikel 2 lid 1 b van de Scheepvaartverkeerswet het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde scheepvaartweg;

artikel 3 eerste lid onder a, en de artikelen 4 tot en met 8 van de Scheepvaartverkeerswet;

artikel 13, eerste en zesde lid, Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

artikel 5.01 van het Binnenvaartpolitiereglement in verband met gebodsteken B.6 uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;

besluiten:

1. Het instellen van een maximale vaarsnelheid in het Havenkanaal te Dinteloord door het

aanbrengen van het verkeersteken B.6 (Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals aangegeven in km/u), in deze 5 km per uur, te plaatsen aan de westzijde van de ingang van het Havenkanaal;

2. Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 3 juni 2020.

Het te plaatsen verkeersbord:

BPR B.6 "5km"

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter an de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Steenbergen,

21 april 2020
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA