Officiele publicatie

Steenbergen - Aanleg algemene gehandicaptenparkeerplaats Fabrieksdijk te Steenbergen

Afdeling Beheer, Ruimte en Accommodaties

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende dat

dat de Fabrieksdijk gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat de Fabrieksdijk een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester van wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat Vraagwijzer Steenbergen aan de Fabrieksdijk is gelegen;

dat deze gemeentelijke instantie veelal door mindervalide mensen wordt bezocht;

dat de parkeerdruk op de Fabrieksdijk hoog is gedurende de reguliere openingstijden van Vraagwijzer Steenbergen;

dat Vraagwijzer nadrukkelijk de wens heeft uitgesproken om een parkeervoorziening te treffen voor hun mindervalide bezoekers;

dat Rabobank Steenbergen ook heeft aangegeven dat deze parkeervoorziening meerwaarde heeft voor hun bezoekers;

dat om die reden besloten is om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen op de Fabrieksdijk ter hoogte van Vraagwijzer Steenbergen;

dat er voldoende parkeergelegenheid is in de nabije omgeving om de toename van de parkeerdruk, als gevolg van het aanbrengen van deze algemene gehandicaptenparkeerplaats, op te vangen;

dat in artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieƫn weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 21 mei 2018 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegverkeerswet 1994;

BESLUIT

  • 1.
    Het aanbrengen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats, door middel van het plaatsen van bord E06 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan de Fabrieksdijk op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd;

Steenbergen

17 juli 2018
Hoogachtend
burgemeester en wethouders van Steenbergen, De secretaris, De burgemeester, M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.