gemeente Steenbergen | Steenbergen - Aanleg voetgangersoversteekplaats - Fabrieksdijk

Officiele publicatie

Aanleg voetgangersoversteekplaats Fabrieksdijk te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende:

dat de Fabrieksdijk gelegen is binnen de bebouwde kom van Steenbergen;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat dit een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat op bovengenoemde weg problemen bestaan met de oversteekbaarheid voor voetgangers;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat het belang van de veiligheid van de voetgangers zwaarder weegt dan de doorstroming van het overige verkeer;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om een voetgangersoversteekplaats in te richten in de bovengenoemde straat;

dat deze verkeersmaatregel vooraf is gecommuniceerd richting de Albert Heijn en de Rabobank;

dat belanghebbenden voldoende in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over de verkeersmaatregel te geven;

dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanbrengen van verkeerstekens die een voetgangersoversteekplaats aanduiden een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het aanbrengen van verkeerstekens die een voetgangersoversteekplaats aanduiden strekt tot het waarborgen van de veiligheid en bruikbaarheid van de weg;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 14 januari 2020 een negatief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het college gebruik maakt van de mogelijkheid af te wijken van dit negatieve advies;

dat er al op diverse locaties binnen 30 km zones in de gemeente dergelijke oversteekplaatsen liggen en goed functioneren;

dat dit besluit de oversteekbaarheid ter plaatse verbeterd en dat aan de uitdrukkelijke wens vanuit de raad en bevolking tegemoet gekomen wordt;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUIT EN;

  • 1.
    Het inrichten van een voetgangersoversteekplaats op de Fabrieksdijk te Steenbergen door het aanbrengen van markering op de rijbaan en het aanbrengen van bord L02 in beide richtingen, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
  • 2.
    Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
  • 3.
    Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

Steenbergen,

4 februari 2019 Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Steenbergen, M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA

Overzicht van de te plaatsen en de te verwijderen verkeersborden:

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.