gemeente Steenbergen | Subsidieplafond Subsidieregeling Ondernemersfondsen gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Rectificatie bekendmaking Subsidieplafond Subsidieregeling Ondernemersfondsen gemeente Steenbergen

In de bekendmaking van 20-12-2023 is abusievelijk de verkeerde versie van het besluit gepubliceerd. Dit is de juiste tekst van het vastgestelde subsidieplafond.

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023

Gelet op:

artikel 5 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015

Besluit:

Het jaarlijkse subsidieplafond, als bedoeld in artikel 6 van de Subsidieregeling Ondernemersfondsen gemeente Steenbergen, vast te stellen op het voor dat jaar te ontvangen bedrag aan reclamebelasting dat geheven wordt in Steenbergen en Dinteloord.

Steenbergen, 14 december 2023,

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA