gemeente Steenbergen | Subsidieregeling cultuureducatie primair onderwijs, gemeente Steenbergen 2015.

Officiele publicatie

Subsidieregeling cultuureducatie primair onderwijs, gemeente Steenbergen 2015.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van kunst en cultuur;

Overwegende dat het gewenst is cultuureducatie in het primair onderwijs te stimuleren, en daarmee kinderen een kans word geboden om hun creatief talent te ontdekken en te ontwikkelen;

Overwegende dat de gemeente Steenbergen een Algemene subsidieverordening heeft opgesteld en het daarnaast noodzakelijk is nadere regels vast te stellen waarin is aangegeven welke activiteiten worden gesubsidieerd en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder subsidies worden verstrekt;

Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling cultuureducatie primair onderwijs, gemeente Steenbergen 2015.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
  aantal leerlingen: het aantal leerlingen van een school zoals gepubliceerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs;
 • b.
  activiteitenplan: een overzicht en beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en waarin per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen wordt vermeld;
 • c.
  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015;
 • d.
  beleidsplan cultuureducatie: een document, opgesteld door de interne cultuurcoördinator, waarin een school haar visie op cultuureducatie vastlegt en waarin de randvoorwaarden om deze visie uit te voeren (waaronder financiële middelen, personele uren en een inhoudelijke planning) zijn bepaald;
 • e.
  bevoegd gezag: voor wat betreft bijzondere scholen een stichting, vereniging of andere rechtspersoon, in de wet als zodanig aangeduid; voor wat betreft openbare scholen het college of ander openbaar orgaan, of de openbare of samenwerkingsstichting, in de wet als zodanig aangeduid;
 • f.
  cultuureducatie: alle vormen van educatie (waaronder kunsteducatie, media-educatie en erfgoededucatie) binnen het primair onderwijs in de gemeente Steenbergen, waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet;
 • g.
  financieel verslag: een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten;
 • h.
  ICC certificaat: een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, landelijk erkend certificaat Interne Cultuurcoördinator;
 • i.
  interne cultuurcoördinator: een leerkracht werkzaam binnen een school die door middel van een gecertificeerde cursus geschoold is om cultuureducatiebeleid voor de school op te stellen en de uitvoering ervan te coördineren en hiervoor tenminste twintig taakuren per schooljaar beschikbaar heeft;
 • j.
  lumpsum: bij lumpsumfinanciering ontvangt een schoolbestuur één budget van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (lumpsum betekent ‘een bedrag ineens’), voor haar personele en materiële kosten op grond van het aantal leerlingen dat de school op 1 oktober van het voorgaande jaar telde;
 • k.
  prestatiebox: een school ontvangt via de Regeling prestatiebox primair onderwijs een bedrag van € 10,90 per leerling per schooljaar voor het versterken van de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en voor het verhogen van de kwaliteit van cultuureducatie;
 • l.
  school: een school of onderwijsinstelling zoals bepaald in de Wet op het Primair Onderwijs;
 • m.
  schoolbestuur: het orgaan van het bevoegd gezag dat op basis van statuten of een andere regeling belast is met de eindverantwoordelijkheid voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden namens het bevoegd gezag;
 • n.
  schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend.

Artikel 2. Toepassingsbereik

1.

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

2.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van de ASV kan:

 • a.
  een aanvraag om subsidie uitsluitend door een school worden ingediend;
 • b.
  uitsluitend aan een school subsidie worden verleend.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de hieronder genoemde activiteiten:

 • a.
  culturele bezoeken, zoals aan podiumkunst, bioscoop, museum, atelier, bibliotheek, creativiteitscentrum, archief, architectuur of monumenten;
 • b.
  culturele gastlessen van een kunstenaar, theaterdocent, dansdocent, schrijver of erfgoeddeskundige;
 • c.
  culturele projecten, zoals de huur van projectkisten kunst en cultuur, het maken van een schoolvoorstelling of tentoonstelling;
 • d.
  de aanschaf van cultuureducatief materiaal voor projecten en/of incidenteel gebruik;
 • e.
  het geven van expressievakken, zoals muziek, beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen), drama of dans.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan een school binnen de gemeente Steenbergen:

 • a.
  waar ten minste één gecertificeerde interne cultuurcoördinator werkzaam is;
 • b.
  die een actueel beleidsplan cultuureducatie heeft vastgesteld.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

2.

Niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • a.
  personele kosten, niet zijnde personele kosten van een vakleerkracht muziek, drama of dans;
 • b.
  kosten van activiteiten, materialen (niet zijnde materialen als bedoeld in artikel 3 onder d) of huisvesting die niet direct gerelateerd zijn aan cultuureducatie;
 • c.
  kosten van de ontwikkeling van een beleidsplan cultuureducatie en reguliere nascholing van docenten.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal het bedrag uit de lumpsum, vermenigvuldigd met het aantal leerlingen, per 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar van een aanvraag.

Artikel 7. Wijze van verdeling

1.

Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

2.

Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Aanvraag

1.

Een aanvraag om subsidie dient, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, toegelicht te worden met:

 • a.
  een beleidsplan cultuureducatie;
 • b.
  een activiteitenplan;
 • c.
  een kopie van het ICC certificaat van de interne cultuurcoördinator.
2.

Een aanvraag om subsidie kan maximaal één maal per schooljaar worden ingediend.

3.

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 8, derde lid, van de ASV, ingediend uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgrond

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvrager zelf de volledige middelen uit de prestatiebox en de lumpsumgelden niet beschikbaar stelt voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 10. Subsidieverlening

Het college geeft de verleningsbeschikking, in afwijking van artikel 9, tweede lid, van de ASV, af binnen acht weken na een aanvraag.

Artikel 11. Verantwoording

Een aanvrager dient de besteding van de subsidie over het gehele schooljaar, in afwijking van artikel 16, tweede lid, van de ASV, uiterlijk 1 oktober van het daaropvolgende schooljaar te verantwoorden door het indienen van een activiteitenverslag en een overzicht van de gemaakte kosten.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 13. Vervaldatum

Deze subsidieregeling vervalt op 31 juli 2018.

Artikel 14. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling cultuureducatie primair onderwijs gemeente Steenbergen 2015.

Steenbergen , 4 november 2014

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos