Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen; gelezen het besluit 2 juli 2019 met kenmerk BD1900307;

gelet op: artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de “subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018”.

De Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018 wordt als volgt gewijzigd;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Sub m wordt toegevoegd;

m. Duurzaam effect; een zichtbaar, meetbaar of aantoonbaar effect op de gemeenschap. Hierbij kan gedacht worden aan een natuurspeeltuin voor de buurt.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De aanhef van lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden. Lid 1 sub a tot en met e worden niet gewijzigd:

Subsidie tot 5.000,- euro kan worden verstrekt aan inwoners van de gemeente Steenbergen die initiatieven nemen om hun straat, buurt of kern te verbeteren. De activiteiten komen voort uit een nieuw idee van de aanvragers en dragen bij aan een of meerdere doelen van het initiatievenfonds van de gemeente;

De aanhef van lid 2 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden. Lid 2 sub a wordt niet gewijzigd.

Subsidie boven de 5.000,- euro en met een maximum van 10.000,- euro kan worden verstrekt indien de activiteit een duurzaam effect heeft op de gemeenschap.

Artikel 3 Aanvullende weigeringsgronden

Artikel 3, sub b wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

b. voor de aanvraag reeds eerder een gemeentelijke subsidie is verstrekt of als de activiteit in aanmerking komt voor een andere subsidieregeling van de gemeente;

Artikel 3 sub c wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

c. het een activiteit betreft die in het verlengde ligt of is afgeleid van activiteiten waarvoor reeds een subsidie is ontvangen op grond van deze subsidieregeling, tenzij er sinds de laatste toekenning relevante gewijzigde omstandigheden hebben plaatsgevonden;

Artikel 3 sub i wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden:

i. de activiteit(en) niet zelf door de aanvrager(s) worden bedacht, georganiseerd of uitgevoerd;

Artikel 3 sub j wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden:

j. aanvrager niet aantoonbaar al het mogelijke heeft gedaan om zelf voldoende middelen bij elkaar te brengen voor de realisatie van de activiteit;

Artikel 3 sub k wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden:

k. de gemeente het aannemelijk acht dat de veiligheid van de deelnemers aan de activiteit niet voldoende kan worden gewaarborgd.

Lid d tot en met h blijven ongewijzigd.

Artikel 5 Procedurebepalingen

Artikel 5, lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1. voor het indienen van een aanvraag is door aanvrager vooraf overleg gevoerd met de betrokken ambtenaar van de gemeente en het aanvraagformulier volledig is ingevuld

Artikel 10 Slotbepalingen

Lid 1 wordt toegevoegd en komt te luiden;

Lid 1. Aanvragen voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling die voor 1 juli 2019 zijn ingediend worden afgehandeld conform de subsidieregeling initiatievenfonds 2018 zoals deze op 15 mei 2018 (BM1801712) is vastgesteld.

Het huidige lid 1 en 2 worden doorgenummerd en worden lid 2 en 3 genoemd.

Artikel II

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

Steenbergen, 2 juli 2019
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris de burgemeester
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA