gemeente Steenbergen | Subsidieregeling Ondersteuning Energiekosten Steenbergen

Officiele publicatie

Subsidieregeling Ondersteuning Energiekosten Steenbergen

Intitulé

Subsidieregeling Ondersteuning Energiekosten Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

gelet op het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening Steenbergen, en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • Het maatschappelijk veld van stichtingen en verenigingen van groot belang is voor de leefbaarheid en sociale cohesie in Steenbergen;
 • Het functioneren van (een deel van) dit maatschappelijk veld ernstig wordt bedreigd vanwege de gestegen energiekosten;
 • Deze maatschappelijke organisaties, mede vanwege de coronacrisis, nauwelijks beschikken over voldoende reserves om de gestegen energiekosten op te vangen;

b e s l u i t

vast te stellen de Subsidieregeling Ondersteuning Energiekosten Steenbergen

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.

De definities uit artikel 1 van de Algemene Subsidieverordening Steenbergen 2015 zijn op deze subsidieregeling van toepassing.

2.

In aanvulling op het eerste lid wordt in deze regeling verstaan onder:

 • a.
  Aanvragers: stichtingen en verenigingen in de gemeente Steenbergen, met uitzondering van instellingen op het terrein van zorg en onderwijs, WijZijn Traverse Groep, Stichting Vluchtelingenwerk, en Bibliotheek West Brabant.
 • b.
  ASV: de Algemene subsidieverordening Steenbergen 2015
 • c.
  Energiekosten: kosten voor gas en elektriciteit met betrekking tot de (gehuurde) accommodatie van aanvrager, aan te tonen door middel van een energienota op naam van de aanvrager.
 • d.
  Het Rijk: de centrale overheid, bestaande uit de ministeries en de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van de ministeries vallen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 3 benoemde doelstelling.

Artikel 3 Doel

Met deze regeling wil het college de maatschappelijke instellingen en verenigingen in Steenbergen financieel ondersteunen vanwege de gestegen energiekosten gedurende de periode strekkende van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

1.

De aanvrager kan een eenmalige subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de stijging van de energiekosten zoals omschreven in artikel 6 van deze regeling.

2.

De stijging van bovengenoemde kosten dient aantoonbaar betrekking te hebben op de periode strekkende van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Artikel 5 Subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen en verenigingen met maatschappelijke doelstelling en zonder winstoogmerk die gevestigd zijn binnen de gemeentegrenzen van Steenbergen, met uitzondering van instellingen op het terrein van zorg en onderwijs, WijZijn Traverse Groep, Stichting Vluchtelingenwerk, en Bibliotheek West Brabant.

Artikel 6 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt:

 • 1.
  Als de energiekosten niet zijn gestegen ten opzichte van de energiekosten over de periode strekkende van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021: nihil.
 • 2.
  Als de energiekosten zijn gestegen ten opzichte van de energiekosten over de periode strekkende van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vergoedt de gemeente over de periode strekkende van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023: 85% van de meerkosten in vergelijking met de energiekosten van 2021.
 • 3.
  De hoogte wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten zoals opgenomen in de gegevens bedoeld in artikel 8 van deze regeling.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en de weigeringsgronden genoemd in artikel 10 ASV, weigert het college de subsidie in ieder geval indien:

 • a.
  eerder subsidie voor de in artikel 4 genoemde kosten op basis van deze of een andere subsidieregeling is verstrekt aan de aanvrager;
 • b.
  aanvrager geen energienota op naam van de aanvrager kan overleggen;
 • c.
  niet voldaan wordt aan de voorwaarden als genoemd in deze regeling;
 • d.
  de aanvraag is ingediend na afloop van de looptijd van deze regeling.

Artikel 8 Subsidievereisten

1.

Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 dient de aanvrager aan te tonen middels een energienota en -overeenkomst dan wel prijsopgave en afrekeningsnota op naam van de aanvrager, dat de energiekosten in 2022 en 2023 zijn gestegen ten opzichte van de energiekosten in het jaar 2021.

2.

Als de aanvrager subsidie ontvangt op basis van deze regeling is het niet toegestaan de in artikel 4 van deze regeling genoemde kosten, waarvoor subsidie is ontvangen, door te berekenen aan de (onder)huurders dan wel in de prijsstelling van de (onder)huur.

3.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een periode van maximaal een jaar.

4.

Aanvrager is verplicht opbrengsten uit andere subsidies van de Provincie, het Rijk dan wel de Europese Unie of andere subsidienten bij de verantwoording op te geven aan de gemeente. Deze worden in mindering gebracht op het definitief toe te kennen subsidiebedrag.

Artikel 9 Aanvraag en behandeling

1.

De aanvraag wordt bij het college ingediend via info@gemeente-steenbergen.nl, onder vermelding van Subsidie ondersteuning energiekosten.

2.

De aanvraag wordt ingediend in de periode strekkende van 1 februari 2023 tot en met 30 juni 2023.

3.

In afwijking van hoofdstuk 2 van de ASV, worden bij de aanvraag, naast de in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gegevens, de volgende stukken bijgevoegd:

 • a.
  indien de aanvrager geen subsidierelatie heeft met de gemeente Steenbergen een uittreksel van de kamer van koophandel van maximaal 1 jaar oud;
 • b.
  een kopie van de energienota’s en -overeenkomsten dan wel prijsopgaven en afrekeningsnota op naam van de aanvrager met betrekking tot de periode genoemd in artikel 4, lid 2;
 • c.
  een opgave van de voorziene energiekosten voor de periode waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 10 Verlening, vaststelling, verantwoording en uitbetaling

1.

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

2.

Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

3.

De subsidie wordt bij verlening van de subsidie als voorschot uitbetaald in twee termijnen van een half jaar.

4.

Een aanvrager dient in afwijking van artikel 16 en 17 van de ASV, binnen twaalf weken na afloop van de subsidieperiode, de besteding van de subsidie te verantwoorden door het indienen van aanvraag tot vaststelling. Deze bevat tenminste een eindafrekening waaruit blijkt in hoeverre de subsidiegelden zijn besteed aan energiekosten. De financiële verantwoording bestaat ten minste uit een overzicht van betalingen en ontvangsten.

5.

De vaststelling van de subsidie wordt bepaald op basis van het daadwerkelijke energieverbruik van de subsidieaanvrager in het desbetreffende subsidietijdvak zoals dat blijkt uit de eindafrekening van de energieleverancier, minus opbrengsten uit andere subsidies van de Provincie, het Rijk dan wel de Europese Unie of andere subsidienten.

Artikel 11 Beslistermijn aanvraag en vaststelling

1.

Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

2.

Het college kan de beslistermijn met ten hoogste 4 weken verdagen.

3.

In afwijking van art.16, lid 1, van de ASV dient iedere aanvrager een aanvraag tot vaststelling in te dienen.

4.

Het college stelt de subsidie vast binnen twaalf weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

5.

Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van deze regeling in het Gemeenteblad en vervalt op 1 oktober 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Ondersteuning Energiekosten Steenbergen.

Steenbergen, 31 januari 2023
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De locoburgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA E.M.J. Prent