gemeente Steenbergen | Subsidieregeling stimulering investeringen terrassen gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Subsidieregeling Stimulering investeringen terrassen gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende dat:

Samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Steenbergen een herstelplan is opgesteld waarin verschillende acties en initiatieven zijn opgenomen om de horeca te ondersteunen op een duurzame manier te herstellen uit de coronacrisis;

Het college ondernemers wil stimuleren om investeringen te doen in hun terrassen, omdat hiermee wordt bijgedragen aan een langere verblijfsduur op het terras;

Het college de leefbaarheid in de kernen in de gemeente wil versterken. Deze subsidieregeling draagt hier aan bij. In veel kernen is de horeca een van de weinige, zo niet, de enige vorm van beleving en heeft het een belangrijke sociaal maatschappelijk rol;

In het nieuw economisch beleid ‘Economische kracht’ is opgenomen dat vrijetijdseconomie één van de drie economische pijlers is en dat een goed aanbod in voorzieningen (met name (dag)horeca) daar een onmisbaar onderdeel van is);

Het stimuleren van investeringen in deze sector past binnen de recreatieve visie.

Gelet op art. 2 lid 1 sub d en g, art. 3 ASV

Artikel 1: Begripsomschrijving

 • a.
  Aankleding: fleecedekens, tafelkleden, kussens en ledverlichting.
 • b.
  Aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen tot verlening van een subsidie op grond van de Subsidieregeling investeringen in terrassen gemeente Steenbergen.
 • c.
  Aanvrager: een ondernemer met een horecagelegenheid of para commerciële instelling uit de gemeente Steenbergen die een horeca terras exploiteert in de gemeente Steenbergen.
 • d.
  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen.
 • e.
  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

Artikel 2: Toepassingsbereik

1.

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten

2.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van de ASV kan een aanvraag om subsidie uitsluitend worden ingediend door een aanvrager als bedoeld in artikel 1 sub c van deze subsidieregeling.

3.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 ASV wordt uitsluitend aan een aanvrager als bedoeld in artikel 1 van deze subsidieregeling een subsidie verleend.

Artikel 3: Activiteit

De subsidie wordt verleend voor investeringen van de aanvrager die zijn gericht op het aanbrengen van verbeteringen of uitbreidingen aan het terras ten behoeve van een betere uitstraling van aanvrager waardoor (dag)horeca en horeca buiten wordt gestimuleerd als gevolg waarvan de recreatie en leefbaarheid in de kernen wordt/worden bevorderd.

Artikel 4: Doelgroep

1.

Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan een aanvrager als bedoeld in deze regeling

2.

Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan een aanvrager met een horeca gelegenheid of para commerciële instelling welke een bestaand terras exploiteert in de gemeente Steenbergen en die daarvoor een vergunning heeft van de gemeente Steenbergen.

Artikel 5: Kosten die in aanmerking komen

1.

Voor subsidie als bedoeld in deze regeling komen de volgende kosten in aanmerking: de kosten die aanvrager maakt voor de aanschaf van terrasmeubilair, aankleding en windschermen.

2.

Voor subsidie als bedoeld in deze regeling komen de volgende kosten niet in aanmerking: De kosten die aanvrager maakt voor het verrichten van eigen werkzaamheden ten behoeve van de aanschaf en plaatsing van voorzieningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 6: Hoogte van de subsidie

1.

Het toegekende subsidiebedrag wordt vastgesteld aan de hand van het door de aanvrager ingediende plan

2.

De subsidie bedraagt maximaal 2500 euro per aanvrager en is eenmalig aan te vragen.

Artikel 7: Aanvraag en beslistermijn

1.

In aanvulling op artikel 7 lid 1 ASV dient de aanvrager gebruik te maken van het door het college beschikbaar gestelde aanvraag formulier.

2.

In aanvulling op artikel 7 lid 2 en 3 ASV dient de aanvrager de volgende gegevens in te dienen bij de aanvraag:

 • a.
  Een omschrijving van de voorgestelde activiteit als bedoeld in artikel 3. in deze omschrijving dient in ieder geval te zijn opgenomen welke investering de aanvrager doet en waarom deze bijdragen aan het doel als omschreven in artikel 3;
 • b.
  Een begroting van de kosten om de activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze subsidieregeling te verrichten.
3.

In afwijking van artikel 8 lid 3 ASV wordt een aanvraag ingediend ten minste 2 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit als bedoeld in artikel 3.

4.

In afwijking van artikel 9 lid 2 ASV beslist het college binnen 4 weken op de aanvraag.

Artikel 8: Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de ASV en artikel 4:35 Algemene wet bestuursrecht kan subsidieverlening worden geweigerd wanneer:

 • a.
  de begroting niet voldoende aannemelijk wordt geacht door het college;
 • b.
  de organisatorische en/of financiële continuïteit van een aanvrager en/of een activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd onvoldoende is gewaarborgd;
 • c.
  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet- en regelgeving;
 • d.
  de activiteit niet past binnen het gemeentelijk beleid;
 • e.
  voor de activiteit reeds eerder een gemeentelijke subsidie is toegekend;
 • f.
  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet- en regelgeving;

Artikel 9: Verplichtingen

De aanvrager ontplooid activiteiten of beoogt doelstellingen welke toegestaan zijn binnen de verleende vergunning en voldoet aan de veiligheidseisen.

Artikel 10: Verlening, vaststelling en uitbetaling

Een aanvrager dient in binnen twaalf weken na realisatie van het project dan wel afloop van de activiteit, de besteding van de subsidie te verantwoorden door het indienen van een eindafrekening en een verslag, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. De financiële verantwoording bestaat ten minste uit een overzicht van betalingen en ontvangsten. De inhoudelijke verantwoording dient te bestaan uit een korte tekst vergezeld van foto’s, krantenartikelen e.d. voor zover dat mogelijk is.

Artikel 11: Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager- of ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 12: Inwerkingtreding

1.

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2.

Deze subsidieregeling vervalt op 20 april 2023

Artikel 13: Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: ‘Subsidieregeling stimulering investeringen terrassen gemeente Steenbergen’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, 19 april 2022,
de loco-secretaris, de burgemeester,
mr. N.M.H.C. Pot-Broos R.P. van den Belt, MBA