gemeente Steenbergen | Subsidieregeling welzijn 2019 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het voorstel d.d. 29 juni 2021

Gelet op: art. 3 Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015

besluiten dat:

1. De subsidieregeling welzijn gemeente Steenbergen, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 27 november 2018 en op 1 januari 2019 in werking getreden als volgt wordt gewijzigd:

I

In Artikel 1. Begripsomschrijvingen worden volgende leden vernummerd:

Lid b) wordt lid c)

Lid c) wordt lid d)

Lid d) wordt lid e)

Lid e) wordt lid f)

Lid f) wordt lid h)

Lid g) wordt lid i)

Lid h) wordt lid j)

Lid i) wordt lid k)

Lid j) wordt lid l)

Lid k) wordt lid m)

Lid l) wordt lid n)

Lid m) wordt lid o)

Lid n) wordt lid p)

Lid o) wordt lid r)

Lid p) wordt lid s)

Lid q) wordt lid t)

Lid r) wordt lid u)

Lid s) wordt lid w)

Lid t) wordt lid x)

Lid u) wordt lid y)

Lid v) wordt lid z)

en worden nieuwe leden ingevoegd, luidende:

b) activiteit: een reeks samenhangende acties waarmee een bepaald maatschappelijk gewenst resultaat wordt gerealiseerd;

g) concours: een wedsstrijd op het gebied van muziek. De beoordeling van de deelnemers vindt plaats door een (vak)jury die uit drie of meer leden bestaat (volgens de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie);

q) materiaal: sport- en spelmateriaal en muziekmateriaal zijnde eigendom van de vereniging, dat nodig is om leden/deelnemers op kwalitatief niveau te laten deelnemen aan trainingen, competities, toernooien, repetities, lessen, concerten, optredens en concoursen.

v) voldoende materiaal: zoveel en zelfs meer dan nodig is om trainingen/repetities/competities/concoursen/concerten/optredens naar rato van het aantal leden/deelnemers aan te bieden, zodat dit aantal leden/deelnemers op volwaardig niveau mee kan doen aan deze activiteiten;

II

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden wordt aangevuld met lid h. en komt te luiden:

Onverminderd het bepaalde in artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 10 van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd wanneer:

a. er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat een activiteit niet of niet geheel zal plaatsvinden;

b. een aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

c. er niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording wordt afgelegd omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van een subsidie van belang zijn;

d. de organisatorische en/of financiële continuïteit van een aanvrager en/of een activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd onvoldoende is gewaarborgd;

e. het een activiteit betreft met een commercieel karakter of waarbij sprake is van winstoogmerk of waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel;

f. een subsidieontvanger geen eigen middelen inbrengt;

g. aan een subsidieontvanger voor dezelfde activiteit of vergelijkbare activiteiten al subsidie is verleend door één of meer andere bestuursorganen of private organisaties of personen.

h. een subsidieontvanger activiteiten organiseert om opbrengsten voor een goed doel te genereren. Dit geldt voor landelijke goede doelen maar ook voor een persoonlijk of algemeen goed doel.

III

Artikel 10. Het in aanmerking komen voor subsidie en subsidiabele kosten: lid 1. wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. Voor subsidie komt in aanmerking een activiteit, zijnde geen reguliere activiteit, als bedoeld in artikel 3 van deze regeling en die voornamelijk gericht is op de eigen leden van de betreffende vereniging/instelling.

IV

Artikel 27. Het in aanmerking komen voor subsidie, lid c. een jeugdvereniging wordt gewijzigd en komt te luiden:

c. een jeugdvereniging:

1) bij het bieden van wekelijkse of tweewekelijkse activiteiten, zoals spelactiviteiten;

2) bij het bieden van meerdaagse vakantieactiviteiten van ten minste drie dagen indien de aanvrager voldoet aan sub c onder 1. Uitgezonderd van deze sub is de stichting die ten behoeve van de wielerronde voor de jeugd in Steenbergen een jaarlijks terugkerend evenement organiseert en de stichting die jaarlijks gedurende een periode van één week vakantieactiviteiten organiseert voor de jeugd in Dinteloord.

V

Artikel 32. In aanmerking komen voor subsidie wordt gewijzigd en komt te luiden:

Voor subsidie komt een aanvrager in aanmerking die een activiteit organiseert die bijdraagt aan het Steenbergs belang en een van de activiteiten benoemd in artikel 3.

Een subsidieaanvrager dient minimaal 5 activiteiten per jaar te organiseren om in aanmerking voor een basissubsidie te komen. Uitzondering hierop zijn aanvragers, die een evenement organiseren, dat slechts één keer per jaar plaatsvindt maar een dermate groot bereik heeft, dat een subsidie gerechtvaardigd is.

VI

In bijlage 1: Bijlage bij artikel 27 van de Subsidieregeling welzijn 2019 gemeente

Artikel 4. Sportvereniging wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. De aanvrager kan in aanmerking komen voor een aanvullende subsidie boven op de basissubsidie van € 400,- voor een of meer van de volgende activiteiten met het daaraan gekoppelde subsidiebedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal leden van de vereniging:

a. bij het verzorgen van trainingen:

1) een bedrag van € 150,- bij 15 tot 25 leden;

2) een bedrag van € 175,- bij 26 tot 50 leden;

3) een bedrag van € 200,- bij 51 tot 75 leden;

4) een bedrag van € 225,- bij 76 tot 100 leden;

5) een bedrag van € 300,- bij 101 tot 150 leden;

6) een bedrag van € 425,- bij 151 tot 250 leden;

7) een bedrag van € 750,- bij 251 tot 400 leden;

8) een bedrag van € 1.300,- bij meer dan 400 leden.

b. bij het organiseren en/ of deelnemen aan toernooien en het organiseren en/of deelnemen aan competitiewedstrijden;

1) een bedrag van € 100,- bij 15 tot 25 leden;

2) een bedrag van € 125,- bij 26 tot 50 leden;

3) een bedrag van € 150,- bij 51 tot 75 leden;

4) een bedrag van € 200,- bij 76 tot 100 leden;

5) een bedrag van € 250,- bij 101 tot 150 leden;

6) een bedrag van € 450,- bij 151 tot 250 leden;

7) een bedrag van € 700,- bij 251 tot 400 leden;

8) een bedrag van € 1.300,- bij meer dan 400 leden.

c. bij de inzet van deskundig kader:

1) een bedrag van € 150,- bij 15 tot 25 leden;

2) een bedrag van € 175,- bij 26 tot 50 leden;

3) een bedrag van € 200,- bij 51 tot 75 leden;

4) een bedrag van € 225,- bij 76 tot 100 leden;

5) een bedrag van € 300,- bij 101 tot 150 leden;

6) een bedrag van € 425,- bij 151 tot 250 leden;

7) een bedrag van € 750,- bij 251 tot 400 leden;

8) een bedrag van € 1.300,- bij meer dan 400 leden.

d. bij de aanwezigheid van voldoende en degelijk materiaal:

1) een bedrag van € 50,- bij 15 tot 25 leden;

2) een bedrag van € 65,- bij 26 tot 50 leden;

3) een bedrag van € 75,- bij 51 tot 75 leden;

4) een bedrag van € 100,- bij 76 tot 100 leden;

5) een bedrag van € 125,- bij 101 tot 150 leden;

6) een bedrag van € 225,- bij 151 tot 250 leden;

7) een bedrag van € 350,- bij 251 tot 400 leden;

8) een bedrag van € 650,- bij meer dan 400 leden.

e. bij een jeugdledenaantal van ten minste 35%:

1) een bedrag van € 275,- bij 15 tot 25 leden;

2) een bedrag van € 300,- bij 26 tot 50 leden;

3) een bedrag van € 325,- bij 51 tot 75 leden;

4) een bedrag van € 340,- bij 76 tot 100 leden;

5) een bedrag van € 350,- bij 101 tot 150 leden;

6) een bedrag van € 375,- bij 151 tot 250 leden;

7) een bedrag van € 425,- bij 251 tot 400 leden;

8) een bedrag van € 475,- bij meer dan 400 leden.

2. Indien een aanvrager een leden-/deelnemersaantal heeft van 10 tot en met 15 wordt de subsidie naar rato toegekend, baserend op de onder artikel a onder 1, artikel b onder 1, artikel c onder 1, artikel d onder 1 en artikel e onder 1 genoemde bedragen.

Artikel 5. Cultuurvereniging wordt gewijzigd in:

1. De aanvrager kan in aanmerking komen voor een aanvullende subsidie voor een of meer van de volgende activiteiten met het daaraan gekoppelde subsidiebedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal leden van de vereniging:

a. bij het verzorgen van repetities en lessen:

1) een bedrag van € 975,- bij 15 tot 25 leden/deelnemers;

2) een bedrag van € 1.075,- bij 26 tot 50 leden/deelnemers;

3) een bedrag van € 1.375,- bij 51 tot 75 leden/deelnemers;

4) een bedrag van € 1.500,- bij 76 tot 100 leden/deelnemers;

5) een bedrag van € 1.825,- bij 101 tot 175 leden/deelnemers;

6) een bedrag van € 2.275,- bij 176 tot 275 leden/deelnemers;

7) een bedrag van € 3.850,- bij 276 tot 400 leden/deelnemers;

8) een bedrag van € 4.250,- bij meer dan 400 leden/deelnemers.

b. bij het organiseren van concerten en optredens:

1) een bedrag van € 450,- bij 15 tot 25 leden/deelnemers;

2) een bedrag van € 500,- bij 26 tot 50 leden/deelnemers;

3) een bedrag van € 550,- bij 51 tot 75 leden/deelnemers;

4) een bedrag van € 650,- bij 76 tot 100 leden/deelnemers;

5) een bedrag van € 725,- bij 101 tot 175 leden/deelnemers;

6) een bedrag van € 875,- bij 176 tot 275 leden/deelnemers;

7) een bedrag van € 2.100,- bij 276 tot 400 leden/deelnemers;

8) een bedrag van € 2.400,- bij meer dan 400 leden/deelnemers.

c. bij het deelnemen aan concoursen:

1) een bedrag van € 450,- bij 15 tot 25 leden/deelnemers;

2) een bedrag van € 500,- bij 26 tot 50 leden/deelnemers;

3) een bedrag van € 550,- bij 51 tot 75 leden/deelnemers;

4) een bedrag van € 650,- bij 76 tot 100 leden/deelnemers;

5) een bedrag van € 725,- bij 101 tot 175 leden/deelnemers;

6) een bedrag van € 875,- bij 176 tot 275 leden/deelnemers;

7) een bedrag van € 2.100,- bij 276 tot 400 leden/deelnemers;

8) een bedrag van € 2.400,- bij meer dan 400 leden/deelnemers.

d. bij de inzet van deskundig kader:

1) een bedrag van € 975,- bij 15 tot 25 leden/deelnemers;

2) een bedrag van € 1.075,- bij 26 tot 50 leden/deelnemers;

3) een bedrag van € 1.375,- bij 51 tot 75 leden/deelnemers;

4) een bedrag van € 1.500,- bij 76 tot 100 leden/deelnemers;

5) een bedrag van € 1.825,- bij 101 tot 175 leden/deelnemers;

6) een bedrag van € 2.275,- bij 176 tot 275 leden/deelnemers;

7) een bedrag van € 3.850,- bij 276 tot 400 leden/deelnemers;

8) een bedrag van € 4.250,- bij meer dan 400 leden/deelnemers.

e. bij de aanwezigheid van voldoende en degelijk materiaal:

1) een bedrag van € 450,- bij 15 tot 25 leden/deelnemers;

2) een bedrag van € 500,- bij 26 tot 50 leden/deelnemers;

3) een bedrag van € 550,- bij 51 tot 75 leden/deelnemers;

4) een bedrag van € 650,- bij 76 tot 100 deelnemers;

5) een bedrag van € 725,- bij 101 tot 175 leden/deelnemers;

6) een bedrag van € 875,- bij 176 tot 275 leden/deelnemers;

7) een bedrag van € 2.100,- bij 276 tot 400 leden/deelnemers;

8) een bedrag van € 2.400,- bij meer dan 400 leden/deelnemers.

2. Indien een aanvrager een leden-/deelnemersaantal heeft van 10 tot en met 15 wordt de subsidie naar rato toegekend, baserend op de onder artikel a onder 1, artikel b onder 1, artikel c onder 1, artikel d onder 1 en artikel e onder 1 genoemde bedragen.

VII

Dit besluit treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2022.

2. Het art. 1 In bijlage 1: Bijlage bij artikel 27 van de Subsidieregeling welzijn 2019 gemeente

Artikel 1. Dorps- of stadsraad

komt te vervallen per 1 januari 2023

Steenbergen, 20 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de loco-burgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA W.L.C. Knop