gemeente Steenbergen | Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2023

Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit "Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2023".

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota "Wijziging Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2023” d.d. 22 augustus 2023.

Overwegende dat het wenselijk is de "Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2023" te wijzigen;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de Algemene Subsidieverordening Steenbergen 2015

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op de "Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2023"

I

De "Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2023" worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onder x, komt als volgt te luiden:

VVE-programma: een programma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

B

Artikel 8, tweede lid, tweede aandachtsstreepje wordt als volgt gewijzigd:

  • -
    Minimaal één pedagogisch medewerker op de betreffende peuteropvanglocatie is opgeleid in het VVE-programma waarmee op die locatie wordt gewerkt. Als een tweede pedagogisch medewerker nog niet in het VVE-programma is geschoold, dient de houder aantoonbaar te maken dat de betreffende training gevolgd gaat worden.

II

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 17 november 2022.

Steenbergen, 26 september 2023
College van burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris, De burgemeester,
J. van Delden R.P. van den Belt, MBA