gemeente Steenbergen | Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan: Van Heemskerckstraat

Officiele publicatie

Bekendmaking voornemen om een weg aan de openbaarheid te onttrekken op grond van artikel 9 van de Wegenwet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • Dat zij voornemens zijn om de gemeenteraad voor te stellen een gedeelte, van de Van Heemskerckstraat te Dinteloord, waaronder begrepen een nu aanwezig vrachtwagenparkeerterrein aan de openbaarheid te onttrekken. Tevens zal ter vervanging van het aan de openbaarheid te onttrekken weggedeelte aan de raad worden voorgesteld aan een nieuw aan te leggen weggedeelte van de Van Heemskerckstraat een openbare bestemming te geven door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan . Het voorstel wordt aan de gemeenteraad gedaan vanwege plannen tot het realiseren van nieuwbouw woningen.
 • het ontwerp voorstel en raadsbesluit liggen met bijbehorende tekening ter inzage vanaf 10 juni 2022 gedurende een periode van 6 weken en is raadpleegbaar:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen, gedurende de reguliere openingstijden op maandag tot en met donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12:00 uur
 • belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in afdeling 3.4. van de Algemene Wet Bestuursrecht gedurende de termijn van ter visie legging;
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar maken op afspraak;
 • Voor het maken van een afspraak ten behoeve van het geven van een mondelinge zienswijze of voor het stellen van vragen over het ontwerpbesluit in het algemeen kunt u, via het centrale telnr. 14 0167, contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok of bij diens afwezigheid met de heer mr. H.H.C. Mailoa.

Steenbergen, 8 juni 2022

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente SteenbergenDrs. M. MeulblokBeleidsmedewerker ruimtelijke ordening