gemeente Steenbergen | Tijdelijke omleidingsroute Centrumplan Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Tijdelijke omleidingsroute Centrumplan Nieuw-Vossemeer

Afdeling Realisatie & Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat er werkzaamheden plaatsvinden in de Schoolstraat ten behoeve van het Centrumplan Nieuw-Vossemeer en dat het verkeer goed omgeleid en gereguleerd dient te worden.

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

 • 1.
  De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
  a. het verzekeren van de veiligheid op de weg
  b. het beschermen van weggebruikers en passagiers
  c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
  d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
 • 2.
  de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot
  a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer
  b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden
 • dat het wenselijk is om een tijdelijke omleidingsroute in te stellen;

  dat deze geldt op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur;

  dat de werkzaamheden lopen tot medio december 2014;

  dat dit zorgt voor een verbetering van de doorstroming van het verkeer en voor een verbetering van de verkeersveiligheid.

  besluiten:

  • 1.
   Het instellen van een tijdelijke omleidingsroute conform bijgevoegde tekening;
  • 2.
   Een tijdslimiet aanhouden op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur;
  • 3.
   Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt en doorloopt tot medio december 2014.

  Steenbergen, 19 februari 2014

  Hoogachtend,

  burgemeester en wethouders van Steenbergen,

  de secretaris, de burgemeester,

  mr. J.M.W.H. Leloux J.A.M. Vos

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

  Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.