Officiele publicatie

Toekenning invalidenparkeerplaats Raadhuisplein Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek van mevrouw J.C. Pietjouw, wonend Raadhuisplein 30, 4671 DA Dinteloord om een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen zo dicht mogelijk bij de woning Raadhuisplein 30 d.d. 8 april 2014

Overwegende dat de verzoeker niet voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats;

dat vanuit ziekenhuis St. Elisabeth te Tilburg echter sterk wordt aangedrongen met het oog op de fysieke beperkingen en de zeer slechte gezondheid van mevrouw Pietjouw om toch medewerking te verlenen aan het verzoek;

dat mevrouw Pietjouw is aangewezen op vervoer door middel van een aangepaste bus;

dat gezien de bijzondere situatie onderzoek is gedaan naar diverse locaties waar een bus zonder problemen zou kunnen parkeren zodat mevrouw Pietjouw de gelegenheid wordt geboden om op gemakkelijke wijze in- of uit te stappen;

dat uit dit onderzoek is gebleken dat er slechts een locatie geschikt is om te worden ingericht als persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats;

dat deze locatie uit verkeersveiligheid kan worden ingericht gehandicaptenparkeerplaats;

dat wij van oordeel zijn dat gezien de bijzondere situatie er medewerking verleend dient te worden aan het verzoek om een persoonlijke gehandicapten parkeerplaats aan te leggen en wel op het Raadhuisplein te Dinteloord;

Gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit adminitratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

Besluiten:

  • 1
    verkeersbord E 6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen op het Raadhuisplein te Dinteloord en wel op de locatie zoals aangeduid op de aan dit besluit gehechte foto.
  • 2
    onder het verkeersbord een onderbord te plaatsen, waarop het kenteken 8-VFP-89 vermeld staat.

Steenbergen, 15 juli 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De loco-secretaris, De burgemeester,

R. Reijngoudt, J.A.M. Vos

Bezwaar

Tegen dit verkeersbesluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de datum van bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de naam, adres, woonplaats handtekening van de bezwaarmaker. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een dagtekening. Daarnaast dient in het bezwaarschrift te worden verwezen naar het omstreden besluit en dienen de gronden van het bezwaar te worden vermeld. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien er een spoedeisend belang is dat het verkeersbesluit niet in werking treedt, dan dient een verzoek te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.