gemeente Steenbergen | Toekenning invalidenparkeerplaats Westgroeneweg Dinteloord

Officiele publicatie

Toekenning invalidenparkeerplaats Westgroeneweg Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van de heer …, wonende aan de Westgroeneweg nummer … te Dinteloord om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Westgroeneweg, ter hoogte van nummer 21.

dat de heer … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op het advies van de politie, d.d. 24 juni 1999 waarin vermeld staat dat bij het voldoen aan de vastgestelde criteria er geen bezwaren bestaan tegen het nemen van een verkeersbesluit tot aanleg van een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

besluiten:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in de Westgroeneweg op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken:49-GD-KL vermeld staat.

Steenbergen, 21 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

Medewerkster afdeling Realisatie en Beheer,

L. Ligtenberg

Indienen bezwaarschrift: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: “bezwaarschrift”.