Officiele publicatie

Toekenning invalidenparkeerplaats Willem Barentzhof te Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van …, wonende aan de Willem Barentszhof nummer 8 te Dinteloord om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Willem Barentszhof, ter hoogte van nummer 8.

dat … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op het advies van de politie, d.d. 24 juni 1999 waarin vermeld staat dat bij het voldoen aan de vastgestelde criteria er geen bezwaren bestaan tegen het nemen van een verkeersbesluit tot aanleg van een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

besluiten:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in de Willem Barentszhof op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken:33-GHX-1 vermeld staat.

Steenbergen, 12 maart 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

Medewerkster afdeling Beheer,

B.Keij