gemeente Steenbergen | Transitievisie warmte gemeente Steenbergen – fase II

Officiele publicatie

Openbare bekendmaking Transitievisie Warmte gemeente Steenbergen – fase II

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat vanaf zaterdag 18 februari 2023 tot en met zaterdag 1 april 2023 de ontwerp Transitievisie Warmte – fase II ter inzage ligt.

De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument waarin de gemeente opschrijft hoe we de komende jaren de overstap maken naar alternatieve warmtevoorzieningen.

De visie

In een eerste fase van de visieontwikkeling zijn uitgangspunten geformuleerd voor het maken van keuzes over de toekomstige infrastructuur en de route om te komen tot een duurzame, betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening. Daarnaast is een eerste analyse gemaakt van de huidige en toekomstige warmtevraag en warmtebronnen en de belangrijkste koppelkansen.

In een tweede fase van de visieontwikkeling is een inhoudelijke verdiepingsslag gemaakt om de weg naar de transitie te verfijnen en een uitvoeringsstrategie te definiëren. In de verdiepende visie wordt ingezoomd op:

 • De drie alternatieve hoofdgroepen voor warmtevoorzieningen: individuele oplossingen, warmtenet en duurzaam gas.
 • Beschikbare warmtebronnen en potentiële aanbod in de gemeente.
 • Analyse van huidige en toekomstige warmtevraag (na besparing).
 • Gebiedsanalyse voor aardgasvrije warmtevoorziening.
 • Uitvoeringsstrategie met 2 lijnen:
  • °
   Gemeentebrede aanpak geënt op motivering van inwoners op besef en handelen
  • °
   Wijkuitvoeringsplannen om tot maatwerk oplossingen komen per wijk om aardgasvrij te worden voor de geselecteerde verkenningsgebieden Steenbergen-Centrum en een aantal gebieden waar al goed geïsoleerde nieuwere woningen staan en de cv-ketel op korte termijn aan vervanging toe is.

Het algemene uitgangspunt is dat we gaan voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening in 2050. Om dit te behalen hanteren we de onderstaande randvoorwaarden:

 • 1.
  De gemeente Steenbergen zet in op minimale risico’s voor haar inwoners.
 • 2.
  Een wijkuitvoeringsplan komt altijd tot stand in nauwe samenwerking met inwoners, woningcorporaties, ondernemers, netbeheerder Enexis en andere lokale partijen.
 • 3.
  Op dit moment mag een gemeente nog niet besluiten om het aardgas in een buurt weg te halen.

Terinzagelegging

De ontwerpen zijn digitaal te raadplegen binnen de termijn van terinzagelegging middels de bijlagen, die bij deze bekendmaking zijn gevoegd.

U kunt voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen, ook contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Duurzaamheid, tel. 140167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Indienen zienswijze

Binnen de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze kenbaar maken, te versturen naar burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Belanghebbenden kunnen mondeling een zienswijze kenbaar maken op afspraak bij het cluster duurzaamheid via tel.nr.140167.

Datum bekendmaking: 17 februari 2023

Einde zienswijzetermijn: 1 april 2023