Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit op het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 ten behoeve van de inzameling van blik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Overwegende dat het college het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening 2019 heeft vastgesteld op 16 oktober 2018 en in werking is gesteld op 1 januari 2019;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders dd 24 maart 2020;

Gelet op de artikelen 3 lid 3, 4 lid 1 sub b, 8 lid 3, 10 lid 3 en 13 lid 3 van de Afvalstoffenverordening 2019;

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijzigingen op het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019’:

ARTIKEL 1

A.

In artikel 3 wordt de definitie van kunststof verpakkingen vervangen door:

  • kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons: gebruikte verpakkingen van kunststof, drankenkartons en metalen/blik zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen afkomstig van huishoudens.
B.

Artikel 4 lid 1 sub d wordt gewijzigd en zal gaan luiden:

d. voor kunststofverpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons een minicontainer voor de gebruiker van één perceel of een verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

C.

Artikel 5 sub d wordt gewijzigd en zal gaan luiden:

d. Kunststofverpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons in minicontainers worden tenminste eenmaal per 2 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

D.

Artikel 7 lid 1 sub j wordt gewijzigd en zal gaan luiden:

j. De verstrekte inzamelmiddelen voor restafval, gft-afval, oud papier en karton en plastic verpakkingen/blik/drankenkartons mogen alleen worden gereinigd met water of een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel;

E.

Artikel 7 lid 1 sub q wordt gewijzigd en zal gaan luiden:

q. Per perceel mag eenmalig een extra minicontainer voor gft-afval, oud papier en karton en plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons aangevraagd worden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

ARTIKEL 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking conform artikel 139 van de Gemeentewet.

Steenbergen, 24 maart 2020
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester,
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA