Officiele publicatie

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Molenweg 2b te Dinteloord

Omdat wij niet binnen de wettelijke beslistermijn een besluit hebben genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ voor het plaatsen van een transformatorhuisje aan de Molenweg 2b, 4671 PJ te Dinteloord, is deze van rechtswege (automatisch) verleend op 19 mei 2016. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16001381.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 25 juli 2016 

Einde bezwaartermijn 5 september 2016