gemeente Steenbergen | Vastelling 3e wijziging Inconveniëntenregeling gemeente Steenbergen 2009

Officiele publicatie

Vastelling 3e wijziging Inconveniëntenregeling gemeente Steenbergen 2009

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. 17 november 2015;

mede gelet op artikel 3:14 van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen;

b e s l u i t e n :

I. met ingang van 1 januari 2016 de Inconveniëntenregeling gemeente Steenbergen 2009 te wijzigen als volgt (3e wijziging):

Artikel 3

In artikel 3 wordt de functielijst gewijzigd als volgt:

Werknaam functie

Normfunctie HR21

Functieschaal normfunctie HR21

Brutobedrag per maand bij een fulltime betrekking 1)

Voorman operationeel beheer bij afdeling Beheer

Medewerker technische uitvoering II

schaal 6

€ 61,50

Medewerker buitendienst-monteur bij afdeling Beheer

Medewerker technische uitvoering II

schaal 6

€ 61,50

Medewerker buitendienst /

assistent elektricien/installa-teur bij afdeling Beheer

Medewerker technische uitvoering III

schaal 5

€ 123,00

Medewerker buitendienst in algemene dienst bij

afdeling Beheer

Medewerker technische uitvoering III

schaal 5

€ 123,00

Medewerker buitendienst

bij afdeling Beheer met een afgebakend takenpakket

Medewerker technische uitvoering IV

schaal 4

€ 123,00

Chauffeur in algemene dienst bij afdeling Beheer

Medewerker technische uitvoering III

schaal 5

€ 123,00

Beheerder milieustraat

bij afdeling Beheer

Medewerker locatie IV

schaal 6

€ 61,50

Beheerder gemeentewerf

bij afdeling Beheer

Medewerker locatie IV

schaal 6

€ 61,50

Chef zwembad bij afdeling Beheer

Medewerker locatie III

schaal 7

€ 61,50

Assistent-chef zwembad bij afdeling Beheer

Medewerker

Educatie III

schaal 6

€ 61,50

Onderhoudsmedewerker uitvoering bij afdeling Beheer

Medewerker technische uitvoering III

schaal 5

€ 123,00

Buitengewoon Opsporings-ambtenaar openbare ruimte bij afdeling Beleid

Medewerker handhaving III

schaal 7

€ 61,50

1) bedragen per 1-4-2015

Artikel 5

Artikel 5 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

“Artikel 5 Afbouwtoelage

De ambtenaar van wie buiten zijn toedoen de inconveniëntentoelage blijvend wordt verlaagd of beëindigd, heeft recht op de afbouwtoelage zoals geregeld in artikel 3:16 van de CAR/UWO-regeling indien hij de toelage zonder onderbreking van meer dan twee maanden gedurende tenminste drie jaren heeft genoten en met de verlaging of beëindiging van de toelage een bedrag is gemoeid van tenminste 3% van zijn salaris.”

Toelichting op de Inconveniëntenregeling gemeente Steenbergen 2009

In de toelichting op de inconveniëntenregeling wordt aan het slot de volgende zin toegevoegd:

“Deze afbouwtoelage is gebaseerd op de binnen het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden ter zake centraal gemaakte afspraken en geregeld in artikel 3:16 van de CAR/UWO-regeling.”

I. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Steenbergen, 24 november 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de locosecretaris, de burgemeester,

R.A.J.M. Bogers. J.A.M. Vos.