Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan De Vossemeren, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2013 het bestemmingsplan De Vossemeren heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 14 februari 2013 zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen, op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.nvBPdevossemeren-v001.

Binnen zes weken nadat het plan ter inzage is gelegd, kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht.