Officiele publicatie

Vaststelling 2e wijziging CAR/UWO gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Gezien de ledenbrieven van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 met betrekking tot aanpassingen van de CAR/UWO;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 125 van de Ambtenarenwet;

b e s l u i t e n :

I. de “CAR/UWO gemeente Steenbergen” te wijzigen als volgt (2e wijziging) :

Wijzigingen per 1 januari 2017

De in de navolgende circulaires van het Landelijke Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) opgenomen wijzigingen worden integraal overgenomen:

 • -
  ledenbrief d.d. 23-01-2017, kenmerk ECWGO/U201700032, Lbr 17/004 CvA/LOGA 17/02, met als onderwerp “Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB”;
 • -
  ledenbrief d.d. 10-03-2017, kenmerk ECWGO/U201700191, Lbr 17/015 CvA/LOGA 17/04, met als onderwerp “FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren”;
 • -
  ledenbrief d.d. 10-03-2017, kenmerk ECWGO/U201700198, Lbr 17/016 CvA/LOGA 17/05, met als onderwerp “Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige”;
 • -
  ledenbrief d.d. 07-06-2017, kenmerk ECWGO/U201700464, Lbr 17/033 CvA/LOGA 17/06, met als onderwerp “technische wijzigingen CARUWO”;

Wijzigingen per 1 augustus 2017

Bijlage 1 Salarisverhoging wordt als volgt aangevuld:

“Met ingang van 1 augustus 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 1%.”

Bijlage IIa

De “Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2017, nieuwe structuur” wordt vervangen door de “Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur” conform Bijlage 5 van LOGA-brief TAZ/U201700653.

De toelichting onder de salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur, wordt vervangen door de volgende tekst:

“Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl

De “CAR-bijlagen II, IIb, IIc, en IV per 1 januari 2017” worden vervangen door de “CAR-bijlagen II, IIb, IIc en IV per 1 augustus 2017” conform Bijlagen 7, 9, 11 en 13 van LOGA-brief TAZ/U201700653”.

Wijzigingen per 1 december 2017

In artikel 3:28, tweede lid, onder b, wordt het percentage “6%” vervangen door “6,5%”.

Wijzigingen per 1 januari 2018

De in de navolgende circulaires van het Landelijke Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) opgenomen wijzigingen worden integraal overgenomen:

 • -
  ledenbrief d.d. 09-10-2017, kenmerk TAZ/U201700735, Lbr 17/058 CvA/LOGA 17/11, met als onderwerp “Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018”;
 • -
  ledenbrief d.d. 20-11-2017, kenmerk TAZ/U201700897, Lbr 17/071 CvA/LOGA 17/15, met als onderwerp “derde jaar WW”;
 • -
  ledenbrief d.d. 18-12-2017, kenmerk TAZ/U201700991, Lbr 17/080 CvA/LOGA 17/16, met als onderwerp “Uitwerking akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel”;
 • -
  ledenbrief d.d. 18-12-2017, kenmerk TAZ/U201700977, Lbr 17/081 CvA/LOGA 17/17, met als onderwerp “Reparatie derde jaar WW (2)”;

Artikel 17:5

In artikel 17:5 wordt het woord “vijf” vervangen door: “drie”.

Bijlage 1 Salarisverhoging wordt als volgt aangevuld;

“Met ingang van 1 januari 2018 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.”

Bijlage IIa

De “Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur” wordt vervangen door de “Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2018, nieuwe structuur” conform Bijlage 6 van LOGA-brief TAZ/U201700653.

De “CAR-bijlagen II, IIb, IIc, en IV per 1 augustus 2017” worden vervangen door de “CAR-bijlagen II, IIb, IIc en IV per 1 januari 2018” conform Bijlagen 8, 10, 12 en 14 van LOGA-brief TAZ/U201700653”.

Wijzigingen per 1 juli 2018

In artikel 3:28, tweede lid, onder b, wordt het percentage “6,5%”vervangen door: “6,75%”.

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Steenbergen, 10 april 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd

De secretaris, De burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA