gemeente Steenbergen | VASTSTELLING 3e wijziging Rechtspositieregeling BABS

Officiele publicatie

VASTSTELLING 3e wijziging Rechtspositieregeling BABS

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 8 december 2014;

Mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en het Reglement burgerlijke stand van de

Gemeente Steenbergen;

b e s l u i t e n :

I. met ingang van 1 januari 2015 de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Steenbergen” te wijzigen als volgt (3e wijziging):

Artikel 1

Aan artikel 1 wordt de volgende begripsomschrijving toegevoegd:

c. directeur : de algemeen directeur tevens gemeentesecretaris.”

Artikel 3

Artikel 3, lid 2, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: “2. De vergoeding is gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.”

Aan artikel 3 wordt een nieuw vijfde en zesde lid toegevoegd, luidende als volgt:

 • 1.
  Indien de buitengewoon ambtenaar krachtens dienstopdracht werkzaamheden verricht anders dan werkzaamheden welke samenhangen met het voltrekken van huwelijken worden de aldus gewerkte uren vergoed tegen het op basis van de voorgaande vier leden berekende uurloon.
 • 2.
  De buitengewoon ambtenaar die in verband met een huwelijksvoltrekking buiten de grenzen van de gemeente moet reizen, krijgt de noodzakelijk gemaakte reistijd als gewerkte tijd vergoed tegen het uurloon als bedoeld in lid 5, mits de enkele reisafstand gerekend vanaf de gemeentegrens van Steenbergen maximaal 50 km bedraagt.”

Artikel 4

In artikel 4, lid 1, wordt de zinsnede “Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar“ vervangen door : “Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft”.

Artikel 5

Artikel 5 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

 • 1.
  De buitengewoon ambtenaar wordt eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij de 70-jarige leeftijd bereikt.
 • 2.
  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na AOW-gerechtigde leeftijd), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:4 en 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8(overige ontslaggronden), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf), van de CAR/UWO.
 • 3.
  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.”

Artikel 8

Er wordt een nieuw artikel 8 inclusief met koptekst ingevoegd luidende als volgt:

Onvoorziene gevallen

Artikel 8

In die gevallen waarin deze regeling niet, niet geheel of niet naar billijkheid voorziet, kan de directeur een nadere voorziening treffen.“

De slotbepalingen artikel 8 en artikel 9 worden vernummerd tot respectievelijk artikel 9 en artikel 10..

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Steenbergen, 16 december 2014.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers. J.A.M. Vos.