gemeente Steenbergen | VASTSTELLING 5e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014

Officiele publicatie

VASTSTELLING 5e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad Steenbergen:

Gezien de ledenbrief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

- d.d. 5 juni 2015, kenmerk ECWGO/U2015000965, Lbr. 15/046, CvA/LOGA 15/09, inzake Nieuw hoofdstuk 3 CAR;

- d.d.7 juli 2015, kenmerk ECWGO/U201501194, Lbr. 15/054, LOGA/ECWGO 15/11, inzake Overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3;

Overwegende dat over de invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 CAR/UWO en de daarmee verband houdende lokale rechtspositieregelingen overleg is gevoerd met de Ondernemingsraad en met de commissie voor Georganiseerd Overleg;

Gelet op de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 17 november 2015 en de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd overleg d.d. 17 november 2015, ieder voorzover het haar bevoegdheid aangaat;

Mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

b e s l u i t e n :

 • I.
  met ingang van 1 januari 2016 de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014 te wijzigen als volgt (5e wijziging):
 • A.
  Wijzigingen “CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997” als bedoeld in artikel 1

De 90e wijziging van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997 zoals vastgesteld door het college wordt onverkort overgenomen.

 • B.
  Wijzigingen lokale rechtspositieregelingen als bedoeld in artikel 2
  • -
   De “Beleidsregel inpassen en belonen gemeente Steenbergen” zoals vastgesteld door het college per

1 januari 2016 wordt onverkort overgenomen.

 • -
  Regeling Bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2002 komt te vervallen;
 • -
  De “Regeling Bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2016” zoals vastgesteld door het college per

1 januari 2016 wordt onverkort overgenomen;

 • -
  Bezoldigingsverordening 2001 gemeente Steenbergen komt te vervallen;
 • -
  Overgangsregeling gratificatie bij dienstjubileum komt te vervallen;
 • -
  De benaming “Inconveniëntenregeling 2012” wordt aangepast in “Inconveniëntenregeling 2009” en de

3e wijziging van de Inconveniëntenregeling 2009 zoals vastgesteld door het college per 1 januari 2016

wordt onverkort overgenomen;

 • -
  Regeling reis- en verblijfskosten bij dienstreizen komt te vervallen;
 • -
  Spaarloonregeling 1997 gemeente Steenbergen komt te vervallen;
 • II.
  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Steenbergen, 3 december 2015

De werkgeverscommissie voornoemd,

Namens deze,

De voorzitter,

T.C.J. Huisman.